Globala målen i Nacka församling

i Nacka församling arbetar vi med hållbarhet och att förbättra både för miljön och för människor som söker sig till oss. Aktivt arbetar vi med 14 av de 17 globala målen på olika sätt.

Mål 1 i Nacka församling

För att ta sig ur fattigdom behöver individer ha kunskap om sina möjligheter och rättigheter och vilken statlig hjälp alla människor har rätt till. Vi hjälper våra besökare med gratis juridisk rådgivning där det behövs. Vi hjälper till med vägledning i det svenska samhället och där det behövs finns också möjlighet till tolk. 

För att motverka fattigdom i världen säljer vi Fair Trade-produkter. Det bidrar till hållbar handel och att de som producerar varorna får en rimlig ersättning för sitt arbete. 

TIPS!
1. Engagera dig i en organisation som syftar till att sprida kunskap om orsakerna bakom fattigdom eller som på olika sätt arbetar med insatser för att minska fattigdomen i världen. 

2. Handla hållbart! Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete. 

3. Sprid kunskap! Ta reda på vilken statlig hjälp som finns till för att hjälpa människor i svåra situationer. Sprid kunskapen till alla du kan, så att de också kan sprida den vidare.

Bön
Tack Gud för det liv som du har skänkt mig. Tack för att jag får leva i säkerhet och trygghet och valmöjlighet. Därför ber jag Gud, för alla människor som saknar mat, sjukvård, rent vatten, bostad.  För de som inte har rätt till utbildning och möjlighet att resa sig ur fattigdom. Gud, visa mig hur jag på bästa sätt kan vara ett redskap för din kärlek att hjälpa dessa systrar och bröder i världen. Amen

Mål 2 i Nacka församling

Eftersom vi har många deltagare med stora behov finns det inte alltid pengar över till mat. Särskilt utsatta är barnfamiljer och där loven kan vara ett problem då barnen inte har tillgång till skolmat. Därför serverar vi ett mål näringsrik mat i princip varje dag i Nacka församling. 

Under julen är det många som inte har råd med vare sig paket eller julmat. Varje år finns det möjlighet att skänka mat som vi delar ut till de mest behövande. Håll utkik på vår hemsida och i våra kanaler om du vill ge en eller flera matkassar. 

Vi handlar närproducerat så långt det är möjligt för att stötta lokala bönder. Därmed bidrar vi till hållbara system för livsmedelsproduktion. 

TIPS!
1. Donera mat och livsmedel! Härbärgen och flyktingförläggningar tar oftast gärna emot mat och andra livsmedelsartiklar för att hjälpa behövande. Finns det någon i din kommun som du kan donera till?

2. Spela free rice. Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag 10 riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen.

3. Köp närproducerat. Stötta lokala bönder genom att köpa närproducerad mat och bidra på så sätt till hållbara system för livsmedelsproduktion.

Bön
Tack Gud för den näringsrika mat jag får varje dag. Tack för att jag inte behöver gå hungrig eller bli undernärd och för det överflöd av den näring jag behöver. Därför ber jag Gud, för de människor på denna jord som måste somna hungriga, för de som inte kan ge sina barn mat, för de som blir sjuka på grund av matbrist och felnäring. Visa mig hur jag kan hjälpa och göra det jag kan i det lilla och det stora för att andra ska få samma möjlighet till föda som jag. Amen

Mål 3 i Nacka församling

Ensamheten är utbredd i alla generationer och samhällsklasser i vårt samhälle. Därför fokuserar vi på både fysisk och psykisk hälsa. Vi har meditations- och yogagrupper men även mötesplatser för att motverka isolering. Vi har dansgrupper för olika målgrupper för att skapa glädje och tillhörighet.

Personalen har friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt regelbundna hälsokontroller. 

Vi möter många äldre som inte har möjlighet att komma till oss. Vi  besöker äldreboende runt om i församlingen, men har även hembesök hos de som har behov. 

Diakonhunden Mio skapar mycket glädje för människor i alla skeden i livet. Mio gör inte skillnad på människor utan tycker om dig oavsett ålder, hudfärg eller ekonomi. Han älskar alla!

TIPS!

1. Hjälp till som volontär på ett sjukhus! Sjukhus tar gärna emot hjälp från frivilliga som kan hjälpa till att ringa patienters anhöriga, hämta kaffe eller visa besökare vägen.

2. Minska föroreningar och användandet av kemikalier! Undersök och diskutera hur din arbetsplats kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

3. Vaccinera dig! Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

Bön
Tack Gud för att jag får vara frisk. Och när jag inte är frisk får hjälp med vård och vila för att återhämta mig. Och när det behövs få tillgång till sjukvård och omsorg. Tack Gud för att jag får tillgång till kunskap som bidrar till ett bättre mående och hälsa. Därför ber jag, Gud, för alla människor som lider av ohälsa och sjukdom och som inte har råd eller möjlighet till sjukvård och kunskap. Visa mig, Gud, hur jag kan bidra för att underlätta för dessa systrar och bröder med det jag har möjlighet till. Amen

 

Mål 4 i Nacka församling

Många av våra besökare längtar efter kunskap. För våra mer kyrknära har vi flera olika bibelstudiegrupper. För de som vill lära sig mer om kristen tro har vi grupper för vuxna. 

Vi har olika temaveckor under året. Vi lär oss mer om miljö och hållbarhet men även hälsa. 

Varje vecka lyfter vi aktuella händelser i världen för barnen i Fisksätra och diskuterar utifrån olika aspekter. 

För de som inte har bott så länge i Sverige finns både språk- och samhällskunskaps-

undervisning. Läxhjälp är för våra yngre besökare och för de som behöver hjälp med hemuppgifter.

Varje år går ca 70 ungdomar ledarutbildningen och blir ansvarsfulla ledare för våra konfirmander. Men de får också utbildning i livets existentiella frågor och att våga växa i det som annars är svårt. 

TIPS!
1. Sätt ihop en utbildning eller kurs om det just du har kunskap om och låt andra anmäla sig! Om du känner någon som kan mycket om något, be hen att hålla en kurs.

2. Bli målmedveten! Det är superviktigt att fler människor får koll på Globala målen och vad de kan göra för en bättre värld. Berätta för alla du känner om Globala målen och be dem göra testet Bli målmedveten för att själva få koll på vad de kan göra för att göra världen bättre.

3. Bli volontär! Oavsett om du väljer att hjälpa till i din församling eller i annan organisation så bidrar ditt engagemang till ökad kunskap.

Bön
Tack Gud för att jag har tillgång till kunskap och utbildning. Att vi har obligatorisk skola i vårt land och att alla, oavsett kön, har rätt till utbildning. Därför ber jag, Gud, för de som saknar möjlighet att studera och för möjligheten till en trygg ekonomi och framtid. Visa mig Gud hur jag kan bidra till ökad kunskap för alla. Amen

Mål 5 i Nacka församling

I vår mångfaldsgrupp och i vårt värdegrundsarbete har vi alltid fokus på jämställdhet. Oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska funktionsvariation har alla rätt att få en jämlik behandling.

På internationella kvinnodagen har vi aktiviteter som lyfter kvinnors lika värde och pratar om jämställdhet både i Sverige och i världen.  

TIPS!
1. Stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter! Endast 9 % av förhandlare vid fredsprocesser och 22 % av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

2. Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende! Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

3. Anordna en karriärdag för att utmana stereotyper om kvinnliga yrken! Bjud in kvinnliga entrepenörer och från näringslivet som kan hålla en föreläsning om sig själva och sina karriärer.

Vi strävar efter att få Regnbågsnyckeln, det vill säga HBTQ-certifierade under kommande år. Regnbågsflaggan och föremålen vi har i våra kyrkor är en viktig symbol för att visa vårt ställningstagande och för att visa att Nacka församling är en trygg plats att vara på för alla som kommer hit. 

Bön
Tack Gud för att jag får leva i en demokrati och där kvinnor och flickor har samma rättigheter som pojkar och män. Att alla former av våld är olagligt och att kvinnor och flickor skyddas av samhället då våld och förtryck förekommer. Därför ber jag, Gud, för alla kvinnor och flickor som utsätts för diskriminering i världen. Visa mig, Gud, hur jag bäst kan stötta mina systrar oavsett kultur eller religion. Amen

Mål 6 i Nacka församling
Tillsammans med Haninge pastorat har vi ett vattenreningsprojekt i Tanzania. Där hjälper vi byar med Solvatten, en dunk som renar vatten med hjälp av solvärme. 

Kyrkogårdsförvaltningen använder sjövatten för bevattning av all plantering.

TIPS!
1. Hjälp till att städa upp! Gå ihop med ett gäng på ditt jobb eller i din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

2. Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten! Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

3. Uppmärksamma Världsvattendagen (22 mars) och Världstoalettdagen 
(19 november) varje år. Passa på att använda dagen för att samla in pengar till en organisation som arbetar med att öka tillgången till vatten och sanitet.

Bön
Tack Gud för att jag har tillgång till friskt vatten utan kostnad. Att jag har möjlighet till sanitet och god hygien och därmed undviker många infektioner och sjukdomar. Därför ber jag, Gud, för alla som har vattenbrist och i synnerhet kvinnor och flickor som har svårt att sköta sin hygien. Hur kan jag, Gud, vara en liten del i helheten för att hjälpa dessa människor? Amen

 

Mål 7 i Nacka församling

Vi köper endast grön el till Nacka församling.

Vid Storkällans begravningsplats har vi solceller som försörjer lokalerna med el. 

 Vi tar vara på värmen från krematorieugnen för att värma upp kapellet. 

 Vi har elbil som vi använder för transporter inom församlingen.

Alla maskiner som används av kyrkogårdsförvaltningen använder miljöbränsle. 

Under 2019 installerar vi solceller på vår kontorsbyggnad vid Nacka kyrka.  

Vi installerar solceller i Tanzania tillsammans med Haninge Pastorat.

TIPS!
1. Installera solpaneler! Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkning nere. Man kan till och med sälja den elektricitet man inte använder själv.

2. Återvinn dina batterier! Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt. Starta upp en batteriinsamling på ditt jobb eller på din skola för att göra det lättare för alla att återvinna batterierna.

3. Använd lock när du ska koka upp vatten i en kastrull! På så vis använder du 75 % mindre energi. Tänk också på att desto mer vatten, ju mer energi går åt.

 Bön
Tack Gud för att jag har tillgång till förnybar energi och rena bränslen. Att jag har el så att jag kan värma mig, att jag har tillgång till ljus, kan tvätta  och laga mat. Därför ber jag, Gud, för de som inte har ett varmt hem, som saknar elektricitet och som inte har möjlighet att tända en lampa efter mörkrets inbrott. Visa mig Gud, hur jag kan bidra för att underlätta för både dem och miljön. Amen

Mål 8 i Nacka församling

I Nacka församling har vi 3 ungdomsassistenttjänster, en på kommunikation och två i barn- och ungdomsarbetet. Det hjälper unga att få arbetslivserfarenhet och skapar kontakter och nätverk. 

Inom kommunikation är det idag svårt att få jobb, särskilt för den som är nyutexaminerad. Här ges vägledning och feedback och möjlighet att utveckla egna projekt inom kommunikation som ger en bred erfarenhet. 

Ungdomsassistenterna i barn- och ungdomsarbetet möter människor i alla verksamheter, alla samhällsklasser och är med och skapar mening för våra besökare. Så gott som alla som har haft tjänsten söker sig vidare till högre studier inom kyrkan eller omsorg. 

Alla anställda har rätt till goda arbetsförhållanden. Personalen stöttar varandra och är medskapare till goda arbetsförhållanden. 

TIPS!
1. Handla hållbart! Handla endast från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. 

2. Hjälp unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden genom att anordna ett mentorskapsprogram! Be erfarna människor i arbetslivet att komma till din arbetsplats och ställa upp som mentorer och dela med sig av sina tips och erfarenheter.

3. Handla lokalt! Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.

Bön
Tack Gud för att jag har ett arbete som jag kan leva på. Att jag har goda arbetsvillkor med en trygg och säker arbetsmiljö som värnrar om individer på ett hållbart sätt. Därför ber jag, Gud, för de som står utanför arbetsmarknaden eller som har svåra arbetsförhållanden. Hjälp mig att vara en kraft för att förbättra för dem på bästa sätt. Amen

 

Mål 10 i Nacka församling

Vi arbetar aktivt med att hjälpa migranter och flyktingar att integreras i samhället. Vi hjälper till med språket, nätverk, juridisk rådgivning och att förstå sina rättigheter.

Många som har haft det svårt att komma in i samhället har alltid en plats i våra verksamheter som volontärer. Flera som har fått hjälp börjar hjälpa andra som har behov. 

TIPS!
1. Rapportera mobbing! Rapportera personer som diskriminerar på nätet. Säg ifrån om du ser eller känner någon som blir utsatt för mobbing. 

2. Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter! Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta integrationen genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Starta tex ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket.

3. Lär dig mer! Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Alla våra deltagare, oavsett ålder, behöver blir tagna i bruk. Många av våra kyrkvärdar är barn som delar ut både nattvard och välsignelse. Det får de minsta att växa i sitt ansvar och därmed få en bättre självbild och respekt. 

Bön
Tack Gud för att jag blir tagen på allvar utan att bli diskriminerad. Och tack för att jag får betala skatt och vara med och bidra till att jämna ut klyftorna i samhället. Jag ber, Gud, för alla människor som är förföljda, på flykt eller är utsatta för ojämlikt beteende. Visa mig hur jag på bästa sätt kan bidra till att motverka ojämlikheten i världen. Amen

Mål 12 i Nacka församling

Vi har ett utvecklat återvinningsarbete där människor kan lämna det som de inte längre behöver för att ges till någon som har behov, allt från möbler till leksaker och husgeråd. 

Vi handlar ekologiska livsmedel samt tar emot överblivet bröd från lokala bagerier.

Vi sopsorterar våra sopor och komposterar matavfallet som omvandlas till biobränsle. 

Inför vintern är det många som inte har råd med varma kläder. Många lämnar hela och rena kläder till någon med större behov av varma ytterkläder. 

TIPS!
1. Planera ditt resande! Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ned din andel skräp.

2. Minska på plasten! Köp tandborste i bambu, använd bivaxduk istället för plastfolie och skippa engångsprodukterna.

3. Köp ful frukt! Mellan 20-50 % av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!

Bön
Tack Gud för att jag har möjlighet att återanvända och köpa begagnat av det som jag behöver för att vara med och bidra till att minska överkonsumtion. Gud,  jag ber för att alla människor som inte har samma möjlighet. Hur kan jag vara en kraft i världen för att spara på jordens resurser så att den räcker till alla och till kommande generationer? Amen

 

Mål 13 i Nacka församling

I konfirmadundervisningen arbetar vi med de Globala målen för att öka kunskap och medvetenhet om klimatförändringarna.  

Varje år har vi temavecka ”Miljö” där vi lär oss mer samt får ta del av föredrag om hur vi kan motverka klimatförändringar. 

Vi serverar i huvudsak vegetarisk mat och i våra ungdomsgrupper även vegansk mat.         Vår resepolicy bidrar till att minimera miljökonsekvenserna av resande i tjänsten men även för konfirmander och ungdomsledare.

Alla in- och utrikesresor klimatkompenseras.

Vi har kunniga och erfarna föredragshållare på vårt Internationella café, en föreläsningsserie som anordnas av internationella gruppen i Nacka församling. 

TIPS!
1. Klimatkompensera för ditt resande genom att stötta olika projekt runt om i världen som är bra för klimatet! På FN:s sida climateneutralnow.org kan du se hur stort ekologiskt fotavtryck du gör och läsa mer om att klimatkompensera.

2. Minska på köttet! Utsläpp från boskap står för 14,5 % av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran.

3. Minska ditt flygande! Svenskarnas flygande har fördubblats sedan 1990-talet. Testa att ta tåget istället eller varför inte undersöka resmål i ditt närområde?

Bön
Tack Gud för att jag har möjlighet att köpa ekologisk mat och att minska på kött och resande. Jag ber för att alla människor i alla delar av världen som inte har samma möjlighet att välja. Och jag ber att alla ska få tillgång till ny kunskap om klimatfrågorna. Visa mig, Gud, hur jag kan göra mindre avtryck  och hur jag kan vara med och påverka andra bröder och systrar att göra detsamma. Amen

 

 

 

 

Mål 15 i Nacka församling

2019 stod växthuset klart intill Nacka kyrka. Tillsammans med våra ”gröna volontärer” har det såtts både grönsaker och altarblommor. 

Vårt alkoholfria nattvardsvin kommer från en medarbetares odlade vindruvor.

Vi köper i huvudsak ekologiska matvaror och livsmedel. 

Vi har en blomsterrik kyrkogård vid Nacka kyrka. Nu har vi berikats med en bikupa för att främja Nackas biologiska mångfald.

All plantering av träd, buskar och blommor görs utifrån stor kunskap om ekosystem.  Varje årstid tas i beaktande för att berika både mångfald och hållbarhet. 

TIPS!
1. Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

2. Ät vegetariskt! Det  hjälper den biologiska mångfalden. Om du äter kött kan du fråga efter naturbeteskött – det är kött som kommer från djur som betat i de svenska hagmarkerna. Då hjälper du både insekter, blommor och fåglar.

3. Köp certifierat och ekologiskt! Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.

Bön
Tack Gud för att jag får leva av din skapelse i föda och natur och att jag får ta del av ditt mångfald. Jag ber för naturen, för dess mångfald och rikedom. Och jag ber för att alla människor gör allt för att rädda denna gåva från dig från att förgöras och utplånas. Vad kan vi göra, Gud? Visa oss hur vi på allvar ska agera för att rädda dessa gåvor och rikedomar från att förgöras. Amen

 

 

Mål 16 i Nacka församling

Vi bjuder in och skapar dialog mellan kulturer och religioner. Människor som annars inte möts eller talar med varandra finner en medmänniska över religions- och kulturgränser. 

Nacka församling är som en utsträckt hand för att skapa tillit och trygghet, men stöttar även många unga som behöver mycket vuxenkontakt. Det ökar också de trygga nätverken mellan människor i vårt samhälle. 

Guds hus är ett samarbete med katoliker och muslimer i Fisksätra som syftar till att bygga goda relationer, respekt och förståelse för varandras religioner. Förutom fredsbön, kulturfestival, socialt arbete och caféföreläsningar mm pågår en insamling till byggandet av en moské intill Fisksätra kyrka.

TIPS!
1. Engagera dig politiskt! Gå med i ett parti eller uppvakta och bjud in politiker för att öka påverkan till hållbarare beslut. 

2. Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område! Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

3. Känn till dina rättigheter! Genom att vara medveten om de rättigheter du är berättigad till kan du kräva att de uppfylls, och uppmärksamma var det finns brister som måste åtgärdas.

Bön
Tack Gud för att jag får leva i en trygg miljö med goda relationer och frånvaro av krig. Jag ber för alla som lever i oroligheter, i krig eller i otrygga och vådlsamma miljöer. Visa mig, Gud, hur jag på bästa sätt kan vara med och bidra till trygga nätverk, fredliga miljöer och fred med min medmänniska. Amen

 

 

Mål 17 i Nacka församling

Genom Guds-husarbetet samverkar vi bland annat med Network for Dialogue i Europa, som är knutet till religionsdialogcentret KAICIID i Wien och med Henry Martin Institute i Hyderabad i Indien som tillsammans med Church of Sweden arbetar med interreligiöst akademiskt och socialt dialogarbete.

Adventskalendern 2019 är inspirerad av Globala målen och ett initiativ från Nacka församling i samarbete med Sofia församling och Huddinge pastorat. Sammanlagt deltar 26 församlingar för att öka kunskap om Globala målen samt det breda arbetet som görs i Svenska kyrkan i Stockholms stift. 

TIPS!
1. Gå med i en organisation som arbetar med en fråga du brinner för och engagera dig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

2. Köp produkter från fattiga länder! Du kan stötta fattiga länder genom att skapa efterfrågan på produkter som produceras i länderna. Håll utkik efter Fairtrade-produkter – då hjälper försäljningen av produkten lokala producenter i fattigare länder.

3. Samarbeta med organisation! Som företag kan du undersöka dina möjligheter att samarbeta med en ideell organisation och se hur ni tillsammans kan uppnå lokala framsteg för att uppnå Globala målen.

Bön
Tack Gud för att jag får vara en del i ett samhälle där vi strävar efter dialog och se till det som enar och förenar. Jag ber för att vi ska se på vår nästa med dina ögon, att känna det som de känner, höra det som de hör och mötas oavsett yttre omständigheter. Gud, hur kan jag var din kraft i världen för att främja goda samarbeten och att alltid utgå från det jag delar med mina systrar och bröder? Amen