Etiska regler för Storkällans krematorium

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten ska alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Arbetsledarna skall informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dem levande genom att ta upp dem till diskussion vid personalmöten minst en gång om året. 

Personalens kompetens

All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området. Ingen skall arbeta ensam förrän vederbörande genomgått en ordentlig utbildning för arbetet vid ett krematorium. Personalen skall dessutom ha den utbildning som behövs för den anläggningen.

Respektfull och värdig kremering

Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för studiebesök. Detta bör även beaktas vid ombyggnad av krematoriet.

Identifiering och hantering av avlidna

Stoft ska alltid vara kistlagt när det överlämnas till huvudmannen. Stoftet/kistan skall hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner skall finnas för att garantera identifiering av den avlidne vid huvudmannens övertagande av stoftet och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen, förvaringen av askan och till gravsättningen. Identitetskontrollbrickan skall tas bort vid gravsättning i en minneslund.

Kremering av stoft

Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3 §, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet skall kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen.

Separata kremeringar

Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske. 

Material vid kremering

Kistor och askurnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på krematorieugnen eller miljön, inte läggs i kistan. Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om t ex glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan.

Hantering av rester efter kremering

I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive metalldelar som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Inte i något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den avlidne uttryckligen sagt att tandguldet skall tillfalla de anhöriga. De metalldelar som inte kan tillföras askurnan skall förvaras på krematoriet på ett betryggande sätt, t.ex. i ett låst utrymme. De skall vid lämpligt tillfälle grävas ner på kyrkogården antingen i samband med att ny kistgrav grävs eller på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen skall ske på normalt förekommande gravdjup.

Förvaring av aska/urna

Aska/urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt.

Utlämnande av aska/urna från krematoriet

Utlämnade av aska/urna skall ske under värdiga former och i en värdig miljö.  Den som hämtar aska/urna skall identifiera sig och kvittera uthämtningen. 
Handlingar skall uppvisas som visar var aska/urna skall gravsättas: 
- skall askan spridas i naturen skall länsstyrelsens beslut visas upp. 
- skall askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman skall krematoriet kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning. 
- skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingarna visas upp. Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan de anhöriga om var gravsättningen skall äga rum.