Borgerligt alternativ

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas?

Vi vill att gudstjänster och sammankomster skall utvecklas och genomföras så att Nackas invånare oavsett ålder, etnicitet, funktionsnedsättning m.m. gärna vill besöka kyrkan. Predikan och musiken ska attrahera. Kör- och musikverksamheten är därmed fortsatt i fokus. Vi vill pröva att samverka med andra församling-
ar som ett sätt att få idéer för att utveckla gudstjänstlivet.

Vi vill fortsätta satsningen på barn och ungdomar bl.a. genom söndagsskola och konfirmation. 

Kyrkan har en viktig funktion att fylla genom sitt arbete med att minska segregationen bl.a. mellan svenskfödda och utlandsfödda och mellan olika religioner i det svens-
ka samhället. Det är en viktig pusselbit för att få ett väl fungerande samhälle för alla.

Vi vill stödja både unga och gamla i svåra situationer i livet vilket inte minst nu under pandemin (Covid-19) har synliggjorts. 

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Vi vill sprida det kristna budskapet och öka antalet församlingsmedlemmar. Barn- och ungdomsverksamheten är ett prioriterat område. Vi vill fortsätta satsa bl.a. på söndagsskola för de mindre och konfirmation för de äldre. Samtidigt får vi inte glömma sjuka, ensamma samt Nackas äldsta som under sin livstid har medverkat till samhällets utveckling. De behöver alla känna vår uppmärksamhet och få vår omsorg.   

Vi vill öka vår information till utlandsfödda om svensk kultur och den svenska kyrkans historia och verksamhet för att på detta sätt medverka till deras integration i det svenska samhället. 

Svenska kyrkan har ett kulturarv i form av byggnader m.m. som är viktiga att förvalta.

Vad vill ni satsa mindre på?

Om möjligt minska våra admi-
nistrativa kostnader genom samarbete med Nacka kommuns övriga församlingar.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

En av Nacka församlings viktigaste frågor under nästa mandatperiod är utvecklingen av Älta kyrka. Antalet invånare i Älta har ökat betydligt och kommer att fortsätta öka bl.a. genom förändringarna av Älta centrum. Nuvarande Älta kyrkobyggnad är för liten för att på ett bra sätt klara församlingens arbete i Älta nu och i framtiden.

Borgerligt alternativ kommer att arbeta för att kyrkan i Älta byggs ut och/eller kompletteras för att kunna tillgodose verksamhetens behov.

kontakt

Marie-Louise Warnström, 

nacka@borgerligtalternativ.nu

www.borgerligtalternativ.nu/nackaforsamling