Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkoval är en viktig del av vår demokratiska process inom Svenska kyrkan. Det är genom kyrkovalet som medlemmarna i församlingen har möjlighet att välja sina förtroendevalda. Kyrkovalen hålls vart fjärde år och ger dig som medlem möjlighet att påverka församlingens framtid genom att rösta på de kandidater som du tror kommer att bäst representera dina värderingar och visioner.

Som medlem i Munkedals församling har du rätt att delta i kyrkovalen och påverka beslutsfattandet inom församlingen. Det är en möjlighet att göra din röst hörd och vara med och forma församlingens framtid. Håll utkik efter information om kommande kyrkoval och hur du kan delta.

 

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs genom allmänna val. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften, köp och försäljning av byggnader samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt.

Kyrkoråd

Kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av fullmäktige. Kyrkorådet utses av fullmäktige och beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten tillsammans med kyrkoherden.