Förtroendevalda

Beslutande organ och styrelse

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs genom allmänna val. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften, köp och försäljning av byggnader samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter och 13 ersättare och väljs vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen. Nästa val hålls hösten 2025.

Kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av fullmäktige. Kyrkorådet, tillsammans med kyrkoherden, beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, ansvarar för gudstjänstlivet, personal, ekonomisk förvaltning, egendomar, väljer kyrkvärdar, utser inventarieansvarig, beslutar om gudstjänster, gudstjänstens uppbyggnad m.m. Kyrkorådet består av 11 ledamöter och 5 ersättare.