Förtroendevalda

Församlingen är grunden

Församlingen ansvarar för att den grundläggande uppgiften - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd.
I Munkedal samarbetar de tre församlingarna Foss, Svarteborg-Bärfendal och Sörbygden, och benämns då för Munkedals pastorat.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och väljs genom allmänna val.

Kyrkoråd - utses av fullmäktige. Kyrkorådet, tillsammans med kyrkoherden, ansvarar för personal, ekonomisk förvaltning, egendomar m.m.

Församlingsråd – utses av fullmäktige. Församlingsrådet ansvarar för gudstjänstlivet i sin församling, välja kyrkvärdar, besluta om gudstjänster och gudstjänstens uppbyggnad, samråda om gudstjänstplan, besluta om församlingskollekter, utse en inventarieansvarig m.m.