Björkkvistar mot en sjö i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vision för Motala Församlings utvecklingsarbete

Församlingsinstruktion Motala församling

vision

 1. Entusiasmen får fritt utrymme. 
  ”En glädje för hela folket” (Lukas 2:10) 
  ”Låt inget göra dig så nedslagen att du glömmer glädjen över Kristus som är uppstånden och lever” (Moder Teresa) 
  Vi vill att evangelium ska få lysa fram i vardagens arbete, i vår skiftande verksamhet, i mötet med människor och i söndagens gudstjänst.
 2. Kyrkan erbjuder all tänkbar information och verksamhet. 
  Vi vill visa på den världsvida kyrkans stora nät av kristna, som, genom arbete och frivilliga insatser för kyrka, samhälle och värld, är verksamma i församlingar, kyrkor och stift. 
  Vi vill ge tillgång till aktuell litteratur, filmer, böcker , tidningar, artiklar, nyhetsmaterial (som ofta är svårt att hitta i samhället)
 3. Kyrkan är rik på möjligheter, som ger grogrund för livet. 
  Vi vill, att kyrkan ska ge rum för tankar och frågeställningar som speglar hela livet genom arbete kring särskilda teman, med besök, gäster, debatter och samlingar där aktuella ämnen behandlas. 
  Sådana just nu aktuella ämnen skulle kunna vara integration, människovärdet, livskvalité, arbete, hälsa, livsmening.
 4. Framtidens frågor lyfts fram och belyses. 
  Vi vill skapa en miljö för reflektion över framtidens frågor, genom samtal, predikan, teman, seminarier och förböner. 
  Vi ser utbildning och fortbildning som behandlar framtidsforskning på alla områden, också inom religion, kyrkokunskap, teologi, som något viktigt, om vi ska kunna vara en ansvarstagande församling
 5. Kyrkan erbjuder rikligt med kontakter med omvärlden. 
  Kyrkan lever i ständig kontakt med samhället. Omvärlden påverkar allt som sker utom och inom församlingen. 
  När vi för en dialog med omvärldens institutioner och idéer får vi möjlighet att förstå och värdera varandra. 
  Vi vill ha en sådan dialog med föreningar, företag, forskningsinstitutioner och samhället i övrigt, såsom sjukvård, kommun och skola.
 6. Mötesplats för olika slags värderingar för att berika församlingen. 
  Olika åsikter och värderingar bryts i samhället och inom kyrkan. Frågor om etik och moral är ständigt viktiga att diskutera och begrunda, för både kyrka och samhälle. Vi kan öka förståelsen för andras uppfattningar och få möjlighet att visa vad som är grundläggande för vår tro genom att erbjuda församlingen som en mötesplats. 
  Så vill vi visa på rikedomen och visheten och kunskapen hos Gud och i hela skapelsen. (Rom 11:33)
 7. Ge möjlighet till kunskap och reflektion. 
  Många människor i vårt samhälle, också sådana som är engagerade i församlingen, saknar kunskap om viktiga delar av kristen tro, om bibeln, om kyrkan och dess tradition. Vi ser det som mycket viktigt att kunna ge sådan kunskap. 
  Vi vill ge möjligheter till reflektion genom möten, samtal och dialog i en stimulerande miljö - stimulerande i den meningen att vi särskilt värnar om den eftertanke som kan fördjupa vår tro.
 8. Lek inför Guds ansikte vidareutvecklar gamla synsätt och bryter rigida mönster. 
  Vi vill skapa en gudstjänst och vidareutveckla en liturgi, som präglas av både tradition och förnyelse. 
  Vi vill ge utrymme för olika typer av arbetsgrupper, där lekmän, medarbetare och kyrkfolk, tillsammans med prästerna, kan förbereda levande gudstjänster.
 9. Kyrkan i dialog med olika idéer och ideologier. 
  Kyrkan lever i ett samhälle, där hon möter andra religioner och värderingar. 
  Vi måste leva i dialog med invandrare från andra kyrkor, andra kulturer och andra religioner. 
  Vi vill inbjuda skola, sjukvård och samhälle till denna dialog som kan vidga förståelsen, samhörigheten och förhindra onödiga motsättningar.
 10. Kyrkan erbjuder en mångskiftande miljö för alla sinnen. 
  Församlingen (och också dess gudstjänst) måste ge utrymme för sång, musik, dans, konst, rörelse och lek, som tar till vara människans alla möjligheter att uppleva, lära och förstå.
 11. Möjlighet att förena tro och vetande till en enhetlig världsbild. 
  ”Ju mer man vet – desto mer törs man tro!” 
  Dagens forskning, både naturvetenskaplig och annan, kan befrämja och stärka vår tro. 
  Vi måste i våra kyrkor ge tillgång till tidningar, tidskrifter, böcker, filmer och annan relevant information, som fördjupar förståelsen av hela Guds skapande.
 12. En miljö med rika kontakter mellan olika åldrar, intressen och kulturer. 
  Församlingen byggs upp av människor i olika ålder, olika bakgrund, med skilda intressen och erfarenheter, från olika kulturer och samhällen. 
  Vi vill skapa möjligheter att mötas i gudstjänsten och i församlingens vardagsarbete. 
  ”Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)