Foto: malin strehlin

Vinnerstad kyrka

Vinnerstad kyrka har anor från 1100-talet.

Foto: Malin Strehlin

Vinnerstad kyrka

Vinnerstad kyrka med ursprung troligen från 1100-talet, har en intressant portal som utgörs av en rundbågig port. Sidorna begränsas av smala runda pelare som bärs upp av djur.

Mycket av 1100-talskyrkan finns fortfarande kvar. Nästan lika gammalt som templet är tornet, av samma typ som det i Västra Stenby. Uppgången till den ursprungliga trappan som leder till tornets kamrar finns strax söder om långhusbågen. Mot slutet av 1400-talet slogs valven som dekorerades och vars dekorationer ströks över på 1700-talet.
Det nuvarande koret byggdes på 1600-talet genom en tillbyggnad med kryssvalv. Vid en restaurering 1897 blottades dekorationerna som fotograferades av innan de putsades över igen. Vid restaureringen 1952 togs de få kvarvarande partierna fram och konserverades. En av de bevarade målningarna skildrar Kristus som världsdomare, omgiven av två änglar och Marias kröning av Gud Fader.
När biskopen besökte Vinnerstad 1783 reagerade han på att kyrkan var så trång och mörk. Det dröjde dock ända till 1819-1820 innan den reparerades av byggmästare Abraham Nyström från Kristberg.

Ett tempel byggs om


År 1897 var det dags för nästa reparation som förde med sig allvarliga ingrepp i det gamla templet. Då fördes många av de vackra gravstenarna ut på kyrkogården och flera av dem slogs sönder. Bänkar och altarring förstördes och ersattes med nya och medeltidsskulpturerna ställdes undan. Samtidigt byggdes det redan stora vapenhuset ut och försågs med kryssvalv och pelare. Tornet byggdes om och exteriören fick romanska stildekorationer i sandsten.

Altartavla från 1500-talet

Arkitekt Kurt von Schmalensee, som ledde arbetet, plockade också bort G. A. Engmans altartavla från 1857. Den föreställer när Jesus uppenbarar sej för Petrus och är nu upphängd i södra utbyggnaden. I stället placerades det medeltida altarskåpet där. Det är gjort i trä i sengotisk form med mittparti och dörrar från 1500-talet. Det är troligen tillverkat i Sverige men med lübeckska förebilder.

I östra väggen finns släkten Stenhammars stamfaders gravhäll, saltsjuderiinspektör Nils Persson Stenhammar, död 1675. Han blev stamfar för en av stiftets mest kända prästsläkter dit även kompositör Wilhelm Stenhammar hörde.
Helgedomen i Vinnerstad äger ytterligare ett värdefullt inventarium från äldre tid, ett triumfkrucifix från 1 300-talet.
Predikstolen byggdes i renäsansstil 1642, men har ändrats flera gånger sedan dess.
Kyrkans textilier anses märkliga, speciellt korkåpan av italiensk brokad från slutet av 1600-talet. Silverspännet som håller samman kåpan över bröstet återger en madonnabild från 1479.
Orgeln byggdes 1954 av A. Mårtensson i Lund.

Foto: Malin Strehlin

Vinnerstad Församlingshem

Bredvid Vinnerstad kyrka ligger församlingshemmet. En vacker byggnad med flera rum och kök. Se bildspel från Vinnerstad församlingshem nedan!