Två flaggstänger med finska och svenska flaggan mot en blå och molnig himmel.
Foto: Stefan Leonardsson

Sverigefinsk verksamhet

Motala församling bedriver sedan över 30 år tillbaka finskspråkigt arbete. Sverigefinskt församlingsarbete är Svenska kyrkans verksamhet, som bedrivs huvudsakligen på finska. Ibland sker verksamheten både på finska och svenska, till exempel ofta i samband med de så kallade kyrkliga förrättningarna: dop, vigsel och begravning.

I Motala församling var 2020-12-31 enligt folkmängdsstatistik 2413 personer med finskt bakgrund. 

Ordet sverigefinländare har kommit att beteckna den grupp av i huvudsak arbetskraftsinvandrare, som har under efterkrigstiden flyttat till Sverige från Finland. Cirka 10 % av sverigefinländare är s.k. finlandssvenskar med svenska som modersmål. 

Finlandssvenskarna har sin egen särpräglade kulturella bakgrund och sina egna föreningar i Sverige.

Sverigefinnar, som har finska som modersmål, utgör sedan år 2000 en språkminoritet. Då antogs lagarna om nationella minoriteter i Sverige och ratificerades Europarådets konvention om minoriteter och minoritetsspråk. Motala kommun ingår sedan den 1 februari 2013 i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket ett förstärkt skydd. Det innebär att enskilda har rätt att använda finska i sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen. Kommunen är då också skyl­dig att svara på finska och, om den enskilde inte har juridiskt biträde, att översätta beslut och beslutsmotivering i ärendet. Kommunen ska sträva efter att svara på finska i rådgivning och information även om det inte gäller ett enskilt ärende. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Sverigefinnar har en egen flagga som ser ut så här.

Motala församling samverkar med Motala kommun och alla lokala föreningar och samfund som använder finska. Det enda sättet att bevara och utveckla ett språk är att använda det.

 

Gudstjänster

Förrättningar (dop, vigsel och begravning)
Musik (konserter, allsång)
Diakoni (själavård, hembesök, sjukbesök, enskild nattvard)
Studie-, samtalsgrupper

Månatligt kontaktbrev om verksamheten
Deltagande och anordnande av utbildning och möten på stifts- och riksplan
Sverigefinska telefonjour (Palveleva Puhelin) 020-26 25 00 dagligen kl. 21-23. 

Tordagar och söndagar 18-20 chatt på svenskakyrkan.se/ palvelevapuhelin.

Mejl till svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin får ett svar inom 24 timmar.

Du kan vara anonym, kontakterna kan inte spåras. Jourpersonal har tystnadsplikt.