Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.

Om...

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka. Den är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet. Kyrkostyrelsen som företräder trossamfundet Svenska kyrkan bereder och verkställer Kyrkomötets beslut.

Kyrkomötet utfärdar i kyrkoordningen bestämmelser om:

  1. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  2. Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  3. Tillhörigheten till Svenska kyrkan
  4. Kyrkans vigningstjänst
  5. Den kyrkliga organisationen
  6. De regler som efter vilka församlingarna och stiften samt organen på den nationella nivån skall fullgöra sina uppgifter.

Stiftet

Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift. Församlingarna delas in i tretton stift. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiften har även förvaltade uppgifter såsom förvaltning av Svenska kyrkans jord- och skogsbestånd. Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledningen för varje stift.

Församlingen

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan.