GDPR Medlem

Så här skyddar Motala församling dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar Motala församling vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss –
det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).


Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.


• Till alla medlemmar som fyller 6 år skickar vi en inbjudan till att komma och få en barnbibel i gudstjänst alternativt skickar den som paket.
• Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.
• Till nyinflyttade i församlingen kan vi skicka ut ett välkomstbrev.
• Till dig som förlorat någon nära skickar vi en inbjudan till tacksägelse.


Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter, DNA eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra mycket och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.


DINA RÄTTIGHETER


Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.


Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.


Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


Läs mer i: Motala församlings integritetspolicy >>
Vid frågor om församlingens behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: Motala församling >>