En grusväg med gräs i mitten leder in bland räden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggd organisation. Vart fjärde år äger val rum inom Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllt 16 år äger rösträtt. Innevarande mandatperiod sträcker sig mellan åren 2018– 2021 och nästa val äger rum i september 2020.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden av större vikt i enlighet med följande:
Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, fastställande av kyrkoavgift och andra viktiga frågor
Kyrkorådets och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda
Fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet
Motala församlings kyrkofullmäktige består av 29 ordinarie ledamöter samt 17 suppleanter.

Kyrkofullmäktiges presidium:

Ordförande: Chatrine Lindqvist
Vice ordförande: Ragnhild Wärn
Andre vice ordförande: Erik Weiborn

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och dess uppgift är att:
Bereda eller yttra sig i ärenden som handlägges av kyrkofullmäktige
Handha den ekonomiska förvaltningen och följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi
Förvalta församlingens egendom
Verkställa kyrkofullmäktiges beslut
Kyrkorådets sammansättning:
Kyrkans framtid (KYF): 2 ledamöter
Socialdemokraterna (S): 5 ledamöter
Parti politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 3 ledamöter
Självskriven ledamot: Kyrkoherden
Antal ledamöter: 11 stycken
Antal suppleanter: 10 stycken


Kyrkorådets ledamöter

Ersättare

Sture Egberth (S)
Kerstin Elf Ståhl
Ulla Axelsson (S)
Ragnhild Wärn
(S)
Kjell Pettersson
Eiwor Englund (S)
Jan-Gunnar Hjalmarsson
Jan Cederborg (S)
Mirja Veijanen
Erik Weiborn (KYF)
Ingegerd Carlman
Kenneth Söderman (KYF)
Jan Sandin
Lena Björnståhl ( POSK)
Britt-Marie Westin
Chatrine Lindqvist (POSK
Tanja Ronkainen
Lars-Göran Bergman (POSK)
Anders Eriksson
Lars-Eric Norrsäter, (kyrkoherde, självskriven ledamot)
Ordförande: Sture Egberth
Vice ordförande: Chatrine Lindqvist

Griftegårdskommitté

Denna nämnd har till uppgift att ansvara för begravningsverksamheten inom Motala församling. Nämnden består av fem ledamöter med fem personliga suppleanter.

Griftegårdskommitténs sammansättning:

Ordinarie


Ulla Axelsson
Kenneth Söderman
Urban Nilsson
Lars-Göran Bergman

Suppleanter:
Kerstin Elf Ståhl
Kjell Pettersson
Raul Karlsson
Per-Anders Berglund
Anders Eriksson

Ordförande: Kenneth Söderman
Vice ordförande: Ulla Axelsson