Någon räcker över några valkuvert.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtoendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggd organisation. Vart fjärde år äger val rum inom Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllt 16 år äger rösträtt. Innevarande mandatperiod sträcker sig mellan åren 2018– 2021 och nästa val äger rum i september 2021.

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden av större vikt.

En person sitter och arbetar på sin laptop.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Några personer sitter vid ett bord och antecknar.

Griftegårdskommitté

Denna kommitté har till uppgift under kyrkorådet att ansvara för begravningsverksamheten inom Motala församling. Kommittén består av fem ledamöter med fem personliga suppleanter.