En liten figur av Jesus som bryter en oblat.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingens grundläggande uppgift

Motala Församling är en del av Svenska Kyrkan och med hela den världsvida Kyrkan delar vi den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus.

grundläggande uppgift

Församlingens grundläggande uppgift är att göra Jesus Kristus känd för människor, genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och själavård samt att utöva diakoni och mission. 

kyrkan är guds folk

I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium, har prästen och diakonen ett särskilt uppdrag. Vi vill uppmuntra människor att leva ett kristet liv. 

Vi representerar Kyrkan, om vi lever som förebilder, föredömen och förebedjare. Kyrkan har att ta till vara människors speciella kunskap, förmåga och engagemang att förvalta tron och bygga upp den så att den får uttryck i vardagslivet. Syftet med församlingsverksamheten är att människor skall komma till tro på Kristus , en kristen gemenskap skapas, guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. All annan verksamhet som bedrives är ett stöd för och en konsekvens av Svenska kyrkans grundläggande uppgift. 

Motala församling har ansvar för sin verksamhet för alla de som vistas i församlingen. Särskilda bestämmelser finns i Kyrkoordningen om att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. 

I församlingens uppdrag ingår även att anskaffa och underhålla den egendom som behövs för verksamheten samt anställa personal härför. Därutöver finns ett uppdrag att ansvara för begravnings-verksamheten inom församlingen. Föreskrifter om detta ansvar finns i begravningslagen.