Valsedlar räcks över vid valurna märkt Svenska kyrkan
Foto: Magnus Aronson/IKON

Så styrs kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Vart fjärde år är det kyrkoval och då har alla medlemmar över 16 år möjlighet att rösta fram representanter till Svenska kyrkans olika nivåer. Läs mer om Svenska kyrkan på nationell nivå och stiftsnivån.

Svenska kyrkan Mölndal - Mölndals pastorat med församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön - styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Det dagliga arbetet leds av kyrkoherde Carl Sjögren samt ledningsgruppen som består av församlingsherdarna Håkan Berndtsson (Kållered), Stefan Risenfors (Stensjön) och Johannes Imberg (Fässberg), kyrkogårds- och fastighetschef Marie Fischer samt kanslichef Johan Gahnertz.   

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd


Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Svenska kyrkan Mölndal och beslutar om budgetramar och församlingsinstruktion samt utser kyrkoråd och församlingsråd. Ordförande är Stefan Caplan och vice ordförande Jan-Erik Lindström.

Kyrkorådet är kyrkofullmäktiges styrelse och bestämmer om mål för verksamhet, tjänster, fastigheter, kyrkogård, ekonomi med mera. Ordförande är Eva Forsell Aronsson, vice ordförande är Lars Ramboldt och andra vice ordförande är Jan-Erik Lindström.

Församlingsråden har fått delegation av kyrkorådet att besluta om gudstjänsternas utformning och kollekter.

  • Fässbergs församlingsråd, ordförande Mats Holstein.

  • Kållereds församlingsråd, ordförande Margareta Eklund Jimar.

    Uppdrag förtroendevald! Några av Svenska kyrkan Mölndals förtroendevalda på kurs i januari 2018. Foto: Stefan Risenfors
  • Stensjöns församlingsråd, ordförande Mats Ohlson.

Församlingsinstruktion

Alla församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Hur Svenska kyrkan Mölndal ser på sin uppgift beskrivs i församlingsinstruktionen. Där återfinns även tre vägledande ord: Svenska kyrkan Mölndal vill vara Angelägen, Modig och Närvarande.

Här kan du läsa den beslutade församlinsinstruktione (ISSUU)>>