Valsedlar räcks över vid valurna märkt Svenska kyrkan
Foto: Magnus Aronson/IKON

Så styrs kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Vart fjärde år är det kyrkoval och då har alla medlemmar över 16 år möjlighet att rösta fram representanter till Svenska kyrkans olika nivåer. Läs mer om Svenska kyrkan på nationell nivå och stiftsnivån.

Svenska kyrkan Mölndal - Mölndals pastorat med församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön - styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och de tre församlingsråden.

Det dagliga arbetet leds av kyrkoherde Carl Sjögren och ledningsgruppen.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Svenska kyrkan Mölndal och beslutar om budgetramar och församlingsinstruktion samt utser kyrkoråd och församlingsråd. Ordförande är Stefan Caplan och vice ordförande Jan-Erik Lindström.

Kyrkorådet är kyrkofullmäktiges styrelse och bestämmer om mål för verksamhet, tjänster, fastigheter, kyrkogård, ekonomi med mera. Ordförande är Eva Forssell Aronsson, vice ordförande är Jan-Erik Lindström.

Församlingsråden har fått delegation av kyrkorådet att besluta om gudstjänsternas utformning och kollekter.

Församlingsinstruktion

Alla församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Hur Svenska kyrkan Mölndal ser på sin uppgift beskrivs i församlingsinstruktionen. Där återfinns även tre vägledande ord: Svenska kyrkan Mölndal vill vara Angelägen, Modig och Närvarande.

Här kan du läsa den beslutade församlinsinstruktione (ISSUU)>>

Kyrkofullmäktige valda 2022-2025 sammanträder

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Mölndals pastorat är Svenska kyrkan Mölndals högsta beslutande organ. De valdes vid kyrkovalet 19 september 2021 och mandattiden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Kyrkoråd Mölndal

Kyrkorådet för Svenska kyrkan Mölndal väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 1 januari 2022- 31 december 2025

Församlingsråd Fässberg

Församlingsrådet består av åtta ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Församlingsråd Kållered

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025

Församlingsråd Stensjön

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Mamma och barn vid ljusbärare

Vårt uppdrag

Alla församlingars uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan Mölndal vill vara en angelägen, modig och närvarande kyrka.

Tre händer som håller om varandras handleder

Tre församlingar

Svenska kyrkan Mölndal består av tre församlingar – Fässberg, Kållered och Stensjön – och har cirka 30 000 medlemmar. Förutom tre församlingar finns även Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.