Foto: Magnus Aronson

Etiska riktlinjer barn och unga

Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga 0-18 år i Göteborgs stift.

varför?

Människosyn och värdegrund.

Bibeltexter om hur Gud skapade människan till sin avbild, om varje människas absoluta och kränkbara värde och om människans ansvar för hela skapelsen får motivera vår förståelse av att alla människor har lika värde.

Foto: Magnus Aronson

Barn- och ungdomsverksamheten är en helhet som ska präglas av en värdegrund där betoningen av människans okränkbara värde ska vara en del av den kultur och det förhållningssätt  som genomsyrar arbetet. 

Barn och unga i vårt arbete ska känna sig trygga i en gemenskap där de blir respekterade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Vi vill också sträva efter att ingen ska behöva avstå från att delta i vår verksamhet på grund av ekonomiska skäl.

 

I 0-18 årsarbetet ska normer som leder till begränsningar och förtryck av en människas fysiska, psykiska, sociala och andliga liv aktivt synliggöras och ifrågasättas!

vad?

Regler för gemenskapen

Foto: Magnus Aronson

De lagar som gäller i samhället utgår från att tobak och snus inte är tillätet för dem som är under 18 år. För dem som är över 18 år gäller i våra sammanhang att rökning respektive snusning endast får ske på anvisade platser och tider. Alkohol är inte tillåtet för dem som är under 18 år. I arbetet bland barn och unga får inte heller de över 18 år inneha eller nyttja alkohol. Andra droger, som inte är föreskrivna av läkare, är helt förbjudna.

Kränkningar av olika slag, exempelvis mobbning eller sexuella trakasserier är förbjudna, såväl i de fysiska mötena som i de möten som sker via internet. Handlingar av sexuell karaktär mellan barn/unga och ledare eller andra vuxna i verksamheten får inte förekomma. Det är i alla sammanhang olämpligt att utnyttja någon i beroendeställning för att inleda eller upprätthålla kärleksrelationer eller relationer av sexuell karaktär. Alla har ett ansvar för att hantera sina känslor så att inte gemenskapen i verksamheten äventyras.

Svenska kyrkans kyrkoordning menar att i kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammans i kyrkans verksamhet.

Svenska kyrkans kyrkoordning Inledningstexten första avdelningen.

Hur?

Förverkligande

I arbetet med barn och unga finns många redskap för att skapa god gemenskap, såsom lekar, skapande verksamhet, samarbetsövningar och upplevelsevandringar. Att vara ledare bland barn och unga innebär att vara en förebild för dem som deltar. 

Ingen ska behöva utsättas för påtryckningar som kan leda till att man:

  • ställs inför tvingande grupptryck eller kränkande situationer
  • känner sig tvingad att uttrycka sin tro på ett visst sätt
  • känner sig begränsad av könsstereotypa uttryck
  • utsätts för integritetskränkande och förnedrande lekar eller lekar som har sexuella undertoner
  • behöver höra sexualiserat språk eller förnedrande kommentarer

När det gäller bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp hänvisas till Göteborgs stifts informationsfolder "Sexuella övergrepp och Svenska kyrkans ansvar".

vem? 

Ansvar och tillsyn

Dessa riktlinjer ska överlämnas till alla organisationer som Göteborgs stift samarbetar med kring barn och unga.

Det blir respektive organisations uppgift att:

  • göra ledarna medvetna om barn- och ungdomsverksamhetens syfte och mål
  • i sin ledarutbildning diskutera frågor kring gränssättning, integritet och kränkningar
  • ha en genomarbetad och väl förankrad policy angående tobak, alkohol och sexualetik i ledarteamet
  • hålla de etiska frågorna och samtal om dessa levande bland barn, unga och ledare

Efter genomförda arrangemang ska ansvarig ledare se till att eventuella incidenter kommer till ansvariga organisationers kännedom. Om riktlinjerna inte följs har ansvarig huvudledare det yttersta ansvaret att se till att lämpliga åtgärder vidtas.

Lagen om registerkontroll 2013:852 ger arbetsgivaren rätt att begära in utdrag ur polisens belastningsregister för de som erbjuds anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring. För vidare information se Svenska kyrkans arbestgivarorganisations informationsblad Observera nr 19 från december 2013.

Ovanstånde riktlinjer är utarbetade i samarbete mellan Göteborgs stift och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Antagna av domkapitlet 4 september 2014.