Kyrkoråd

VAD GÖR ETT KYRKORÅD?

Kyrkorådet ska representera församlingsborna och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet ansvarar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd på ett bra sätt. Kyrkorådets är församlingnes styrelse det är inte operativt (håller alltså ej i verksamhet) utan har som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt kyrkoherden och församlingens enheter vad gäller ekonomi och personal.

Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkliga organ och statliga och kommunala myndigheter. 

Ett kyrkorådsmöte är inte offentligt. Kyrkoherde, ledamöter och sekreterare deltar.

Kyrkoherdens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkoherden har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

Ledamöter 2018-2021

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Angelika Lövgren (ordförande)
Telefon:
Epost: angelika.lovgren@svenskakyrkan.se

Nils Johansson

Centerpartiet
Bertil Andersson (1:e vice ordförande)
Birigtta Andersson
Margaretha Mannfeldt

Kyrkans väl i Mellösa församling
Kristina Lundgren (2:e vice ordförande)
Carina Olsson

ersättare

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Anita Andersson
Anders Hammarqvist
Bengt Karlsson

Centerpartiet
Hans Andersson
Claes Arvidsson
Anders Hermanson

Kyrkans väl i Mellösa församling
Kjell Helmersson
Tuula Ilvonen

Kyrkoherde:
Anne-Christine Yström