Kyrkoråd

VAD GÖR ETT KYRKORÅD?

Kyrkorådet ska representera församlingsborna och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet ansvarar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd på ett bra sätt. Kyrkorådets är församlingnes styrelse det är inte operativt (håller alltså ej i verksamhet) utan har som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt kyrkoherden och församlingens enheter vad gäller ekonomi och personal.

Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkliga organ och statliga och kommunala myndigheter. 

Ett kyrkorådsmöte är inte offentligt. Kyrkoherde, ledamöter och sekreterare deltar.

Kyrkoherdens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkoherden har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

mötestider 2022, kl 19.00

18/1 Kyrkans hus, Hälleforsnäs
1/3 Mellösa församlingshem
19/4 Kyrkans hus, Hälleforsnäs
24/5 Mellösa församlingshem
13/9 Kyrkans hus, Hälleforsnäs
11/10 Mellösa församlingshem
22/11 Kyrkans hus, Hälleforsnäs


Ledamöter 2022-2025

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Orvar Karlsson (1:e vice ordförande)
William Kohlström
Mari-Louise Andersson

Centerpartiet
Margaretha Mannfeldt (ordförande)
Mobil: 0761042333 Mail: margaretha.mannfeldt@svenskakyrkan.se 
Claes Arvidsson
Anders Hermansson

Kyrkans väl i Mellösa församling
Kristina Lundgren
Carina Olsson(2:e vice ordförande)
Torbjörn Borg

ersättare

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Anita Andersson
Bengt Karlsson
Torbjörn Löfgren

Centerpartiet
Birgitta Andersson
Hans Andnersson
Annika Arvidsson

Kyrkans väl i Mellösa församling
Tuula Ilvonen
Kjell Helmersson

Kyrkoherde: Fredrik Lundkvist

protokoll från sammanträden KR

Kyrkorådets protokoll

EKONomi - Budget - årsredovisning