Foto: Alex & Marti / Ikon

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Begravningsgudstjänst

Vid begravningen överlämnar vi den som dött i Guds händer, lyser frid och får möjlighet till ett avskedstagande i ett vidare sammanhang än det privata. För de flesta är möjligheten till ett avsked något betydelsefullt och viktigt. Vi får även ett tillfälle att stanna upp och fundera över vad den döde betytt för oss och minnas. En begravning kan utformas på många olika sätt men om man väljer en begravning i Svenska kyrkan så följer den en viss ordning och det är vissa saker som måste vara med.

I Sverige är det vanligast att man vid ett dödsfall vänder sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska vid en begravning. Men man kan självfallet göra mycket själv om man så vill. Till exempel kan man vara med och bära kistan och dekorera den med blommor.

Våra begravningsdagar är torsdagar och fredagar. Fömiddagstiden för begravning är 11.00,  då man kan ha både kremations- och jordbegravningar. Eftermiddagstiden för begravning är kl 13.00, då kan man endast ha kremationsbegravning. Begravningsgudstjänsten är offentlig och öppen för alla att deltaga i.

Före begravningen brukar prästen och de närmast anhöriga träffas för ett samtal som förbereder begravningen.

Anlita en begravningsbyrå

Det vanligaste är att man som anhörig väljer att anlita en begravningsbyrå.
Begravningsbyrån tar hand om alla praktiska detaljer kring dödsfallet och begravningen. Sök begravningsbyråer i Flens kommun med omnejd. 

Ordna begravningen själv

Du kan också välja att själv ordna med begravningen. Då ansvarar du själv för att anmäla dödsfallet till lokala skattemyndigheten.

Lokala skattemyndigheten utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för att någon ska kunna begravas. Du får även registerutdrag som krävs vid kontakt med banken, dödsfallsintyg och släktutredning som behövs senare vid bouppteckningen.

När du har fått intygen ringer du till den församling den avlidne tillhörde och bokar begravning, eventuell själaringning och tacksägelse.
Sök församling i Svenska kyrkan.

Tacksägelse

Församlingen uppmärksammar att någon avlidit genom tacksägelsen. I samband med en huvudgudstjänst läser prästen upp namnet på den avlidne, ber en kort bön och kyrkklockorna ringer. 

Som anhörig har du rätt att önska när och var du vill att tacksägelsen ska ske. Vanligtvis brukar tacksägelsen äga rum söndagen efter dödsfallet.
Se under nästa rubrik för information om hur du bokar tacksägelse.

Boka begravning eller tacksägelse

Ring vår expedition på telefon 0157-60008
Tisdag onsdag, fredag kl. 10-12.  

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna genomföra bokningen: 

  • den avlidnes fullständiga personuppgifter
  • datum när personen avled
  • namn och telefonnummer till en kontaktperson i din familj som prästen kan ta kontakt med för sorgesamtal
  • önskad dag och tid för begravningen
  • gravsättnings- och kremeringsintyg från lokala skattemyndigheten. 

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan ordnas genom att vända sig till någon borgerlig begravningsförrättare som finns i kommunen.

Flens kommun har  ett begravningsombud som Länsstyrelsen har utsett.
Flens kommuns begravningsombud: 

Arne Lundberg
e-post: arne.lundberg@flen.se

Planera begravningen

Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter.

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

Kontakt med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens expeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Personal vid begravningen

Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdspersonal, vaktmästare, diakoner, husmor - allt efter hur församlingen är uppbyggd. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Den avlidnes önskemål

Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens. Ibland kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för anhöriga, eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för anhöriga, får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas behov.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Används bårtäcke smyckas inte kistan med blommor. I Mellösa har vi ett bårtäcke, som du kan se på nedanstående bilder.

 

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Församlingshemmen i Mellösa och Hälleforsnäs upplåts till en kostnad om 350 kronor till församlingsbor som ordnar minnesstunden i egen regi. För icke församlingsbor är kostnaden 500 kronor.

 Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Man bör känna sig fri att fundera igenom vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Om anhöriga upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, avstår man från det.

Se även Kyrkogårdar