Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frågor och svar om begravningar

Att förlora en anhörig innebär ofta ett känslomässigt kaos samtidigt som många praktiska saker måste ordnas. Här finns svaren på många frågor om begravningar som vi hoppas skall underlätta för dig som anhörig att välja det som känns rätt.

Vad är begravning och vad är gravsättning?
Begravning är begravningsgudstjänst eller annan ceremoni, gravsättning är sänkning av kista eller urna.

Vem får gravsättas på församlingens kyrkogårdar?
Alla som önskar får begravas på någon av våra kyrkogårdar i mån av plats.

Vad är en minneslund?
Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner. Askans läge i minneslunden markeras inte. Gravsättningen noteras i gravboken. 

Vad är en askgrav?
Askgravplatsen är ett mellanting mellan minneslunden och urnplatsen med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och där huvudmannen ansvarar för skötsel. En askgravplats upplåts på 25 år och gravrätten kan förnyas. I samband med upplåtelsen, men före gravsättningen, tar huvudmannen ut en avgift för skötseln.

Måste man ha en begravning?
Nej det måste man inte.

Får man begravas på församlingens kyrkogårdar även om man tillhör en 
annan religion?
Ja det får man.

Hur bokar man en gravplats?
Det går bra att kontakta kyrkogårdsförvaltningen angående detta.

Kan man boka en gravplats i förtid?
Nej, vi upplåter inte en gravplats i förtid.

Hur länge kan man ha en gravplats?
25 år efter senaste gravsättning, sedan finns möjlighet att förnya gravrätten.

Vad betyder det att vara gravrättsinnehavare?
Att man är ansvarig för graven.

Kan man vara flera gravrättsinnehavare för samma gravplats?
Ja det går bra.

Vad händer med graven när gravrätten går ut?
Om man inte vill förnya gravrätten går den tillbaka till församlingen.

Vad händer om flera gravrättsinnehavare till en gravplats inte kan komma överens?
Då försöker kyrkogårdsförvaltningen medla mellan gravrättsinnehavarna. Om de inte kommer överens under medlingen tar Länsstyrelsen över ärendet och beslutar. Ett bra sätt att undvika tvist är att är att skriva ner sina önskemål.

Vilka olika slags begravningar erbjuder församlingen?
Begravning enligt svenska kyrkans ordning. Till övriga upplåter kyrkogårdsförvaltningen lokal till begravning med andra ceremonier och 
traditioner.

Hur håller församlingen reda på alla gravplatser och gravrättsinnehavare?
Genom Gravboken, ett register över gravplatserna.

Hur gör man om man vill ha en annan slags begravning än vad församlingen kan erbjuda?
Tala med kyrkogårdsförvaltningen som upplåter lokal, dit man kan bjuda in egen präst/officiant samt musiker.

Vad är det för skillnad på en begravning med kista och en begravning 
med urna?
Vid en begravningsgudstjänst/ceremoni brukar kistan vara med oavsett om den skall kremeras eller sänkas i jorden. Om kremeringen skett före begravningsgudstjänsten kan istället urnan finnas med. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsgudstjänsten. Om kistan skall kremeras gravsätts askan vid ett senare tillfälle.

Hur går en urnnedsättning till?
Det kan ske genom att man tillsammans går med urnan till graven och gravsätter den. Om man vill kan en anhörig sänka ner urnan.

Vad är en borgerlig begravning?
En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. 

Hur gör man om man vill ha en borgerlig begravning?
Man ordnar egen officiant och musiker. Kommunen kan bistå med 
officiant.

Går det att ha en begravning på annan plats eller ort?
Ja. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på den aktuella orten.

Om man vill att askan ska spridas över någon annan plats som till exempel 
havet, går det?
Det går att ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Vad får man göra själv i samband med en begravning?
Man kan göra en hel del själv i samband med en begravning, till exempel att ordna med svepning och bära kistan vid jordbegravning. Det är mycket att tänka på kring en begravning så det underlättar att anlita en begravningsbyrå.

Får en gravsten se ut hur som helst?
Nej, en ritning måste alltid godkännas av ansvarig på kyrkogårdsförvaltningen. Olika kvarter på kyrkogården har olika föreskrifter. Stenen får inte väcka anstöt.

Kan man välja något annat än en gravsten till gravplatsen?
Ja, till exempel ett kors. Man kan även välja att inte ha någonting alls på 
graven.

Hur beställer man en gravsten?
Genom att kontakta en begravningsbyrå eller stenhuggerifirma.

Vem sköter om och planterar blommor på graven?
De anhöriga själva eller kyrkogårdsförvaltningen mot en avgift. Vill man inte ha någon rabatt på graven behöver man inte det. Läs mer om gravskötsel här!

Kan man flytta ett stoft/aska?
Nej, lagen utgår från att en gravsättning skall vara definitiv. Gravsatt stoft eller aska får inte flyttas utan särskilda skäl.

Har du fler frågor?
Kontakta oss så skall vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.
Tel. 0501 - 39 05 50, telefontid vardagar kl. 09.30-13.00. 
Det går också bra att maila oss på:
mariestads.kgf@svenskakyrkan.se