En våg slår mot en klippa.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingens vision och policy för en hållbar utveckling

Läs gärna mer här!

Bakgrundstext:
Enligt Bibelns andra kapitel, vers 15, har människan uppdraget att bevara och beskydda (hebreiska: šāmar) världens trädgård. För att kunna vara de vi är skapade till att vara behöver vi hjälp, ytterst från Gud, men vi behöver också det som stödjer oss i den relationen. 

Mariestads församlings vision för en hållbar utveckling är:

Församlingen värnar och främjar hela skapelsen.
I allt vi gör har vi med oss att vi är en del av en levande helhet.
Församlingen ger också andlig energi och inspiration till att leva hållbart.

Definition av två begrepp i visionen, skapelse och hållbarhet:
Med skapelsen menar vi allt liv som Gud har möjliggjort och möjliggör: vår planet, växt- och djurliv samt oss själva och våra medmänniskor, även kommande generationer.

I förlängningen avses också det som skapas genom oss människor och som främjar livet. Vi är skapande till vårt väsen och kan använda det till att vara Guds skapade medskapare.

Begreppet ”hållbar utveckling”, eller ”hållbarhet” som uttrycket kan förkortas till, är ett försök att sätta ord på att allt hänger ihop. Många saker tillsammans blir en hållbar utveckling: klimatet, vattnet och maten; utbildning och demokrati samt ekonomiska system som tjänar planeten, människan och allt liv.

Förutom en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, finns också en andlig hållbarhet. Det är en inre hållbarhet som behöver byggas upp. En form av inre samling behövs för att kunna se det som vi annars inte ser. I Nya Testamentet kan man läsa om hur Jesus gång på gång drar sig undan för att vara ifred och be, t.ex. i Matt 14:23 och Luk 6:12.

Mer konkret kan hållbar utveckling sägas vara en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov.

Mariestads församling verkar för sin vision för en hållbar utveckling genom att:
1. 
I det vi gör ha tid att leva hållbart och tänka efter innan.

2. Våga bryta mönster och visa en väg i:

 • Rättvisa gentemot våra medmänniskor över hela jorden och kommande generationer.
 • Hopp till att det omöjliga kan vara möjligt med Guds hjälp.
 • Tillit till den Gud som är med oss alla dagar.
 • Respekt för hela skapelsen.

3. Använda det som finns, när inte det är skadligt för miljön, samt återbruka och laga när det är möjligt.

4. Utbilda oss i frågor som rör hållbar utveckling, ha utbyte med varandra och vara öppna för att prova nya idéer.

5. Kontinuerligt fortsätta att utveckla och förbättra församlingens hållbarhetsarbete. Genom den ständiga förbättringen blir församlingen tydlig och trovärdig i frågor som rör hållbarhet.

6. Följa den lagstiftning som berör församlingens arbete för en hållbar utveckling.

Lagstiftningen finns tillgänglig på Hållbarhetsportalen, närmare bestämt Intranätet/nationellt/verksamhet/hållbarhetsportalen/verktyg/bevakning-av-miljölagstiftning. Exempel på vad som finns bland lagarna och förordningarna där är miljöbalken, arbetsmiljölagen, lagen om energideklaration för byggnader, lagen om skydd mot olyckor, avfallsförordningen och livsmedelslagen om livsmedelshantering.

7. Lyfta existentiella och andliga aspekter av klimatkrisen, i enlighet med Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

8. Arbeta för att etappmålen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet uppfylls, i den mån de berör vår församling.

Etappmål finns i färdplanen inom områdena:

 • Kyrkans uppdrag, berör t.ex. gudstjänst, konfirmandarbete, samtal, musik och pilgrim.
 • Energianvändning i byggnader.
 • Produktion av förnybar el.
 • Transporter, resor, maskiner och markförvaltning.
 • Konsumtion och investeringar.
 • Förvaltning av skog och mark.

Färdplanen finns att hitta på Hållbarhetsportalen, närmare bestämt Intranätet/nationellt/verksamhet/hållbarhetsportalen/färdplan-klimat.

9. Lära oss mer om de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och hitta vår roll i att bidra till att de uppfylls.

Kort info om de 17 hållbarhetsmålen finns på www.svenskakyrkan.se/agenda2030

10. Inspireras av de ekologiska nyckelorden, hämtade från boken Pilgrim’s Walk for Future 2021, s. 22-23:

 • Frihet och mångfald: Min frihet ligger i samhörigheten med andra och med allt liv som behöver ha sin frihet att existera, behöver utrymme och rätt att leva.
 • Enkelhet och ansvarighet: Vi behöver hjälpa varandra att upptäcka det väsentliga i våra liv och skala bort det som tynger jorden onödigt.
 • Tystnad och öppenhet: Låt oss öppna upp rum av tystnad i vardagen där nedtystade röster kan höras: skogens, havens, djurens, och våra egna själars.
 • Bekymmerslöshet och tillit: Livet ges oss gratis, av en Gud som älskar oss. I tacksamhet över detta kan något av pressen släppa; vi är okej, vi behöver inte shoppa, vi måste inte söka status.
 • Långsamhet och hållbarhet: Den heliga långsamheten är skapelsens egen takt. Den inspirerar oss till en livsrytm med tid för vila och reflektion – hållbara liv.
 • Andlighet och förundran: Att drabbas av förundran och bävan inför livets storhet ger oss insikten: Allt kan inte förklaras, eller ägas, eller exploateras. Vi är gäster på jorden och behöver trampa försiktigt.
 • Delande och inkludering: Vi är alla sårbara. Vi behöver ge livet åt varandra i omsorg och solidaritet.