Foto: Hans Edwardsson

Gravplats

Kistgrav - Urngrav - Askgravplats - Minneslund

En gravplats är antingen individuell på gravkvarter eller gemensam i minneslund och askgravlund. Det är viktigt att noga tänka igenom valet av gravplats och inte ta några förhastade beslut. Efter kremation kan urnan förvaras upp till ett år innan den måste gravsätts. Enligt Begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv. En kista kan förvaras upp till 1 månad i väntan på gravsättning. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.

GRAVPLATS MED GRAVRÄTT

Kistgrav

I en kistgrav finns det plats för en eller flera kistor och/eller en eller flera urnor (efter att första urnan är gravsatt tillåts ej framtida kistor att gravsättas).

Ingen avgift.

Urngrav

I en urngrav finns det plats för en eller flera urnor.

Ingen avgift.

 

gravplats med Gravrätt

  • Gravrätten är 25 år och förnyas efter ny gravsättning. Gravrätten kan även förlängas med 15-års intervall mot en avgift à 750 kr.
  • Gravanordning får upprättas. Observera att vissa kyrkogårdskvarter kan medföra begränsningar med avseende av gravanordningens storlek och utseende.
  • Gravrättsinnehavaren har skötselansvar.

GRAVPLATS MED BEGRÄNSAD GRAVRÄTT

Askgrav

I en askgrav finns det plats för en eller flera urnor.
ravrättsinnehavaren betalar en avgift à 6 000 kr för namnskylt och skötsel.

 

begränsad gravrätt

  • Gravrätten är 25 år och förnyas efter ny gravsättning. Gravrätten kan även förlängas med 15-års intervall mot en avgift à 600 kr.
  • Inga växter får planteras.
  • Endast lösa blommor, gravljus och enkel gravlykta får placeras ut på avsedd plats.

GRAVPLATS UTAN GRAVRÄTT

Minneslund

Ett gemensamt och anonymt gravområde för gravsättning av aska.

gravplats utan gravrätt

Ingen gravrätt. Inga växter får planteras. Endast lösa blommor och gravljus får placeras ut på avsedd plats