Foto: Arek Socha/Pixabay

Visselblåsarfunktion för Svenska kyrkan Malmö

Kanal för rapportering av missförhållanden till visselblåsarfunktionen för Svenska kyrkan Malmö.

Svenska kyrkan Malmö, strävar efter att upprätthålla en god verksamhetskultur, motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Via rapporteringskanalen (se länk nedan) kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Svenska kyrkan Malmö, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. 

Rapporteringskanalen ska inte användas för generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef eller HR-funktionen.

Läs om visselblåsarlagen på riksdagens webbplats

Länk till rapporteringskanal

Gå direkt till rapporteringskanalen eller ange följande adress i webbläsaren: https://wbreport.amo.kpmg.se/2520031051

Rapportera missförhållanden

Om visselblåsarfunktionen

Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Informationen ska alltså angå allmänheten och inte den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Förhållanden som rör en enskild person kan i vissa fall vara av allmänt intresse om det exempelvis rör sig om upprepade eller systematiska överträdelser som kan anses oacceptabla utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Överträdelser av interna regelverk såsom uppförandekoder kan i vissa fall vara av allmänt intresse.

Den rapporterande personen behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Rapporteringskanalen ska inte användas för:

Generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef eller HR-funktionen.

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen är personer med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang, ex; anställda, förtroendevalda, volontärer, arbetssökande och personer som avslutat sin anställning. 

Skyddet innebär förbud för Svenska kyrkan Malmö att försöka hindra rapportering och att på grund av rapportering vidta repressalier. 

Om den rapporterande personen gör sig skyldig till brott genom inhämtandet av information är personen inte skyddad. Brott som typiskt sett kan begås vid inhämtande är stöld, olaga intrång, dataintrång, spioneri eller obehörig befattning med hemlig uppgift.

Svenska kyrkan Malmö har tecknat ett avtal med KPMG. Detta är en opartisk visselblåsartjänst som är fristående från Svenska kyrkan Malmö, denna nås via vår externa webbplats och intranätet Axet.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

1. En rapport lämnas in genom att den som vill till https://wbreport.amo.kpmg.se/2520031051. Rapportering kan även göras via telefonsvar: 0771401684. Via KPMGs Visselblåsartjänst eller telefonsvar kan den rapporterande personen även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte.
2.    När anmälan gjorts tilldelas ett ärendenummer via detta kan ärendet följas.
3.    KPMG tar emot ärendet och bekräftar mottagandet.
4.    KPMG gör en initial bedömning av ärendet.
5.    Rapporten och den initiala bedömningen vidarebefordras till Svenska kyrkan Malmö:s kontaktpersoner för vidare hantering och åtgärdsplanering. KPMG säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Svenska kyrkan som berörs av rapporten.
6.    Svenska kyrkan Malmö beslutar om eventuella åtgärder.
7.    Återkoppling lämnas till den som rapporterat inom sju dagar. Vilka åtgärder som har vidtagits och varför sker inom tre månader.

Beslut om åtgärder kan vara exempelvis att ärendet ska:

  • läggas ned, ex på grund av bristfällig bevisning eller annat
  • föranleda en fördjupad utredning
  • lämnas vidare för intern eller extern hantering (ex HR-funktionen eller polisen).

Personer som rapporterar uppmanas att tänka på att inte lämna information som inte är relevant för ärendet. Detta innefattar bland annat medvetet falska påståenden och information som kan uppfattas som stötande.