Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Visionen: Ett enda bröd - en enda mänsklighet 

Svenska kyrkan Malmös vision är ”Ett enda bröd - en enda mänsklighet”.

Gud skapade världen - en jord och en enda mänsklighet. 
Gud försonar världen - i Jesus Kristus, ett enda bröd. 

Uppdraget: att verka för försonad mångfald

Ur visionen artikuleras följande uppdrag: Svenska kyrkan Malmö verkar för försonad mångfald. 

Svenska kyrkan Malmö, som en del av den världsvida kyrkan, vill: 

  • förmedla evangeliet, det glada budskapet, och kallelsen till ett liv i Jesu efterföljd
  • förmedla Guds nåd i dopets gåva och nattvardens måltid till befrielse och upprättelse
  • vara en tillåtande och kärleksfull gemenskap för alla, utan att göra skillnad på människor
  • arbeta för fred och försoning, respekt och delaktighet
  • leva och verka solidariskt med människor som lever i utsatthet, lyssna på barnen och att alltid ha barnens bästa för ögonen.

I försoningens tjänst räcker vi oss själva till andra

Kallelsen från dopet och nattvarden, att gestalta livet som en gåva i världen, är centralt. Kristus ger sig själv som gåva och fyller verkligheten med liv och meningsfullhet. Kristus kallar människor till lärjungaskap och att i försoningens tjänst räcka oss själva till andra. Detta innebär att i varje sammanhang försöka vara till befrielse. Med mod, tillit och glädje utförs uppdraget att räcka brödet vidare. Svenska kyrkan Malmö vill leva i kallelsen att lyssna till rop om befrielse, att räcka bröd och livsmöjligheter vidare, att försöka identifiera nöden och tjäna varandra i Malmö som Guds skapade medskapare. En central aspekt av uppdraget är att leva nära sakramentens hemlighet - att vi alla delar ”ett enda bröd och en enda mänsklighet”.

Kyrkan är en samlande kraft och en bärare av hoppet

Svenska kyrkan Malmö är en del av Kristi kyrka i världen - en kyrka som ständigt reformeras. Som en del av Lunds stift bottnar Svenska kyrkan Malmö i nåden och skapar i världen. Ur en mångfald av traditioner är kyrkan, genom den heliga Anden, en samlande kraft - vänd mot framtiden för att vara ljus och salt i hela staden.  Som evangelisk-luthersk kyrka, med utgångspunkt från Ordet och nåden, lever kyrkan i kallelsen att våga trotsa rädslor och gå utanför det invanda. Kyrkan vill bära hoppet om att en ny och annorlunda verklighet är möjlig. 

I arbetet med visionen och uppdraget vill Svenska kyrkan Malmö vara i ständig dialog med samtiden och med olika aktörer och organisationer i Malmö.

Ladda ner församlingsinstruktionen som pdf (1,2 MB)

Joint Parish Instruction - Vision and goals for the Church of Sweden in Malmö

Procession i Limhamns kyrka.

Svenska kyrkan Malmös syn på kyrkans grundläggande uppgift

Kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Malmö ser på uppgiften.

Några barn blåser såpbubblor.

Prioriterade utvecklingsområden för Svenska kyrkan Malmö

2022–2025 prioriterar Svenska kyrkan Malmö arbetet med barn och unga, hållbarhet, idealitet och delaktighet, kultur, kyrkliga handlingar, lärande förhållningssätt och samverkan med andra samhällsaktörer och organisationer.

Relaterad information

En ung kille och en man fiskar. På båten står det Vi litar på Gud.

Vårt uppdrag som kristna

Varje människa är oändligt värdefull. När en människa kränks eller förminskas, då kränks Gud. Vårt uppdrag som kristna är att arbeta för att varje människa ska få leva ett värdigt liv.

Hantverkskors i järn i fokus framför suddig bakgrund.

Svenska kyrkans teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

Händer i en ring.

Svenska kyrkans värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. I vårt arbete strävar vi efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.