Biljardbord i förgrunden och två ungdomar
Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkan Malmö arbetar med Trygga Möten

Arbetet med att skapa trygghet i alla verksamheter är centralt för Svenska kyrkan Malmö. Genom kunskap och utbildning förebygger vi att övergrepp sker.

Trygga möten syftar till att göra all verksamhet fri från kränkningar och övergrepp

Medarbetare och ledare som möter barn och unga får alla delta i utbildningen Trygga Möten som är framtagen och utvecklad av Scouterna. Trygga Möten syftar till att göra all verksamhet för barn och unga fri från kränkningar och övergrepp. Genom Trygga Möten får medarbetare verktyg för att skapa sammanhang som är öppna och inkluderande samt för hur man ska agera om något händer.

Alla ska känna sig trygga

Vår målsättning är en kyrka där alla individer får delta och vara med i gemenskapen på lika villkor. Vi vill erbjuda sammanhang där alla ska känna sig trygga och bekräftade oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, sexuell läggning eller ålder.

Socioekonomiska faktorer får heller aldrig utgöra ett hinder för att delta i någon aktivitet och därför ska all verksamhet för barn och unga vara kostnadsfri.

Samsyn i det trygghetsskapande arbetet

Trygga Möten innebär ett medvetet och kritiskt arbete med normer samt kunskap om hur dessa påverkar oss som individer och grupp. Inom Svenska kyrkan Malmö strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn i det trygghetsskapande arbetet.