Ekumenik- Religions- och kulturmöte

Kyrkan samverkar med andra kristna kyrkor och andra religioner för att bidra till fred och en öppen sammanhållning. Det finns ekumeniska och interreligiösa samarbeten både i den lokala kyrkans verksamheter och genom nätverk.

Under samma himmel

I Malmö finns 186 olika nationaliteter vilket innebär att religions- och kulturmöten ständigt äger rum och Svenska kyrkan Malmö har lång erfarenhet av ekumeniska och interreligiösa samarbeten. Kyrkan både berikar och berikas av dessa möten och är en given plats för möten. Under samma himmel tror och hoppas vi, vill vi varandra väl, bryr vi oss om världen och drivs av kärlek. En del av oss ber till Gud, Allah, Maria, Buddha, Jesus eller Herren, en del kan känna sig burna av en högre makt eller av hela universum. 

Det mångkulturella och mångreligiösa samhället innebär att vi tillsammans tar ansvar för att skapa goda mötesplatser som kan hjälpa till att utveckla nyfikenheten på varandra – på våra olikheter och likheter. 

Kyrkorna är öppna för alla, oavsett tro

Varje kyrka i Malmö är en plats för bön och eftertanke för alla som önskar möta Gud och sig själv, svenskkyrkligt kristna lika mycket som andra troende och sökande. I bön, meditation, gudstjänst och religionsdialog är det mer som förenar än som skiljer oss människor åt. 

I kyrkans verksamheter sker möten över gränser

Många av Malmös församlingar arbetar aktivt med religions- och kulturdialog, till exempel i barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten, i babykaféer, öppna förskolor och rytmikgrupper, i musik- och körverksamheten eller i språkkaféer och dagverksamheter. Gemenskapen som erbjuds här är ovärderlig och bygger på Guds gränslösa kärlek till allt levande.

Interreligiöst samarbete  bidrar till fred och tolerans

I Svenska kyrkan Malmö finns lång erfarenhet av ekumeniskt och interreligiöst samarbete i skolor, på sjukhuset, bland universitetsstudenter och inom fängelsesjälavården. Samarbete med andra trossamfund och religioner är Svenska kyrkan Malmös aktiva bidrag till fred och tolerans. 

Nätverk för religions- och kulturmöte

Svenska kyrkan Malmö utbyter ständigt erfarenheter via nätverk för religions- och kulturmöte inom Svenska kyrkan, inom Sveriges Kristna Råd (en ekumenisk organisation med utbyte över religionsgränserna) och i lokala nätverk som AgoraUng, Coexist, Open Skåne och Tillsammans för Sverige. Dessutom finns det i varje församling i Svenska kyrkan Malmö representanter som samordnar det lokala arbetet vad gäller religionsdialog och interreligiös samverkan med företrädare från andra religioner.

Religions- och kulturdialog i Svenska kyrkan

Inom Svenska kyrkan förs hela tiden reflekterande samtal, erfarenheter utbyts och olika projekt planeras. För att underlätta kontakten mellan olika stift och grupper finns det samlad information och kompetens på Centrum för Religionsdialog i Stockholms stift och på Göteborgs interreligiösa Center (GIR) som erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar.

Svenska kyrkan, romer och resande

Sedan år 2000 är romer och resande ett av Sveriges erkända minoritetsfolk. De allra flesta är kristna men få känner sig spontant hemma i Svenska kyrkan som historiskt har varit en aktiv del av diskrimineringen. Resande och romer som ändå deltar i kyrkans verksamhet låter ibland helt enkelt bli att berätta om sin bakgrund. Och de flesta andra som är engagerade i kyrkan vet väldigt lite om romerna i Sverige. 

2019 deltog Svenska kyrkan Malmö i ett försoningsprojekt med romer och resande i Malmö. Projektet startade 2013 i Göteborg och har skickats runt i Sverige som ett steg i ett arbete för försoning på lokal nivå mellan Svenska kyrkan och resandefolket, den största av de romska grupperna i Sverige, och den som funnits i landet längst. Tillsammans med bland andra Romska kulturcentret i Malmö och Frantz Wagner-sällskapet anordnades en kunskapsdag för anställda och förtroendevalda om relationen mellan kyrkan, romer och resande, en utställning om romer och resande, ett gemensamt körprojekt, föreläsning med representant från Malmös resandeorganisation samt ett interkulturellt bibliodrama om överlevnadsstrategier. 

Läs mer om Svenska kyrkans försoningsarbete med romer och resande i rapporten från 2016  ”Också en del av Kristi kropp” (pdf 4,1 MB)

Religionsdialog genom Sveriges Kristna Råd

Sveriges Kristna Råd är en ekumenisk organisation som rymmer 27 olika grenar av de kristna traditioner som finns i Sverige. Alla dessa kyrkor har sin egen identitet och sina egna prioriteringar. Sveriges kristna råd representerar en majoritet av Sveriges befolkning och är del av samtalet och möten över religionsgränser. 

Svenska kyrkan Malmö deltar i lokala nätverk kring religionsdialog 

Svenska kyrkan Malmö deltar i olika lokala nätverk kring religionsdialog, till exempel ekumeniska frukostar, Coexist Malmö och AgoraUng.

Präster och pastorer samlas till ekumeniska frukostmöten

Ekumenisk frukost är ett nätverk bland präster och pastorer i de kristna samfunden i Malmö som samlas ett par gånger per termin. Fokus ligger på att hitta samverkansformer mellan samfunden. En frukt av detta samarbete var den stora och mycket välbesökta ekumeniska mässan som hölls i S:t Johannes vintern 2020. 

Coexist–en plattform för dialog mellan religioner, myndigheter och staden

Coexist Malmö består av representanter för trossamfund i Malmö som arbetar för en tryggare stad. Representanter för de fyra stora världsreligionerna medverkar (islam, judendomen, buddhismen och kristendomen). Med respekt för varandra och engagemang för Malmö bildar de en plattform för dialog mellan trossamfunden, myndigheter och Malmöbor.

AgoraUng

Agora Ung är en grupp unga tjejer från tre olika religiösa traditioner som söker gemenskap och fred.   

    Kontakt religions- och kulturmöte

  • Linda Isberg

    Linda Isberg

    Svenska kyrkan Malmö

    Församlingsherde Fosie församling, Arbetsledande präst Heliga Trefaldighetskyrkan, Ledamot församlingsrådet Fosie församling

Relaterad information

Logotyp för Sveriges kristna råd. Vinrött kors mot vit bakgrund. Namnet i versaler under.

Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd samlar 26 kristna kyrkor i samverkan, opinionsbildning och ekumeniska frågor.

Religionsdialog

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan en väg för människor med olika tro att mötas och leva tillsammans i samhället.

Blå, lila, grå och orange bakgrundsillustration

Göteborgs interreligiösa center

Interreligiösa centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum.