Siluett av S:t Petri kyrkas torn och byggnader i Malmö.
Foto: shutterstock.com

Om Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö är en del av Svenska kyrkan, Sveriges största kristna trossamfund, en evangelisk-lutherska kyrka. Men kyrkan är också del i Malmö, en mångkulturell stad där tro och religiös tillhörighet inte bara är privat utan rör både samhälle och existens.

En evangelisk-luthersk kyrka 

Svenska kyrkan Malmö är en del av Svenska kyrkan, Sveriges största kristna trossamfund, en evangelisk-lutherska kyrka. Martin Luther predikade att vi skulle få läsa Bibeln på vårt eget språk och själva tolka och ta ställning till det som står där. Han lärde ut att inom oss människor ryms både det onda och goda. Ändå behöver vi inte göra något för att vara nära Gud, alla har tillgång till förlåtelsen.

Att vår kyrka är evangelisk innebär att vi bygger vår lära på evangeliet, det glada budskapet som sätter Jesus i centrum för vår tro. Evangeliet präglar vår kyrka genom Martin Luthers ständiga upprepning av att vår relation till Gud inte kan köpas. Det glada budskapet är att det inte går att göra någonting för att få ett nära förhållande till Gud – Gud ger sin kärlek till oss av kärlek, allt är nåd.

Det religiösa Malmö

Det religiösa landskapet i Malmö har förändrats i takt med den mångkulturella samhällsutvecklingen. Idag pekar moskéernas kupoler mot samma himmel som kyrkans 1300-talsspira. Här rör tempel och synagoga samma jord. I det Sverige som idag alltmer växer fram och där Malmö finns i framkanten, är tro och religiös tillhörighet inte ett privat särintresse, utan en angelägenhet som rör både samhälle och existens. Religionens närvaro och mångfald får Malmö att vara en stad bland andra i världen där religiös tillhörighet är självklar och viktig

 

Flygande vit fågel mot blå himmel

Svenska kyrkan Malmös vision

Svenska kyrkan Malmös vision är en värld i fred. Kyrkan vill bidra till att öppna för fred inom varje människa, skapa fredens möjlighet i Malmö och i hela världen. Att öppna för fred inom sig själv och att räcka fred till en medmänniska är synonymt med att öppna sig för Gud och vilja ge Guds kärlek vidare.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Illustration av jorden med träd, hus, människor, vindkraftverk och solceller.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Därför arbetar kyrkan för att bli miljödiplomerad.

Koffert med foton och böcker

Religions- och kulturmöte

Svenska kyrkan Malmö har lång erfarenhet av ekumeniska och interreligiösa samarbeten, både i den lokala kyrkans verksamheter och genom lokala nätverk i Malmö.

Kvinna går på en regnbågsmatta i mittgången i kyrkan. I handen har hon regnbågssnurror.

Hbtqi i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtqi-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar Svenska kyrkan Malmö aktivt mot diskriminering och för inkludering. Flera kyrkor jobbar med att bli hbtq-certifierade med hjälp av verktyget Regnbågsnyckeln.

Svenska kyrkan Malmö stödjer flyktingar på Migrationsverkets boenden i Malmö. Genom samarbete med Skåne Stadsmission och deras verksamhet Crossroads får utsatta EU-medborgare stöd i form av mat, samtal, vård, samhällsinformation och juridisk vägledning.

Arbete med flyktingar, migranter och integration

Svenska kyrkan Malmö stödjer flyktingar på Migrationsverkets boenden i Malmö. Genom samarbete med Skåne Stadsmission och deras verksamhet Crossroads får utsatta EU-medborgare stöd i form av mat, samtal, vård, samhällsinformation och juridisk vägledning.

Skulptur föreställande en knuten pistol.

Samarbeten och nätverk

Svenska kyrkan Malmö samarbetar med andra organisationer för ett bättre Malmö. Bland kyrkans samarbetspartners finns Skåne Stadsmission, Hela människan och Open Skåne. Fosie församling finns med i nätverket Framtiden bor hos oss.

Svenska och finska flaggan bredvid varandra.

Sverigefinskt församlingsarbete

Sverigefinskt församlingsarbete, Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö är Svenska kyrkans egen verksamhet. Den bedrivs huvudsakligen på finska men delvis även tvåspråkigt. Arbetet syftar till att främja kristen tro och församlingsliv hos människor med finsk bakgrund eller anknytning. I Malmö är verksamheten centrerad till Kirsebergskyrkan.

Gravsten med två änglar i sten ovanpå. I bakgrunden en grön gräsmatta och en blomsterplantering.

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen ger en bild av hur Svenska kyrkan Malmös ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur organisationen som helhet har lyckats med det som var planerat. Verksamhetsåret 2019 redovisar ett positivt resultat om 64,1 miljoner kronor.

Man med vandringsryggsäck går i kyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

RELATERAD INFORMATION