Foto: Ikon

Miljödiplomering är ett pågående arbete hos oss

Svenska kyrkan Malmös miljödiplomering är ett ledningssystem för vårt långsiktiga arbete med vår miljöpåverkan. Den möjliggör ett strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskat klimatavtryck.

Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling 

Hållbarhetsarbetet har länge varit en viktig fråga för Svenska kyrkan. Många lokala kyrkor har kommit långt i sitt arbete och är redan miljödiplomerade. Andra har nyligen påbörjat resan. För att säkerställa att hållbarhetsfrågor genomsyrar hela Svenska kyrkan Malmö började alla delar i organisationen hösten 2019 att arbeta med Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling. Arbetet fortgår.

Målet är att skapa hållbarhetsförbättringar i hela kyrkan

Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

Vision, delmål och långsiktiga mål

Arbetet börjar utifrån en vision som säger vart vi är på väg. Så formuleras mål på längre - och kortare sikt. De kortsiktiga målen (delmålen) blir sedan verkstad ute i de olika enheterna med förändringar inom alla områden. Arbetet utvärderas efterhand för att se hur vandringen går på väg mot visionen.