Illustration av barn och pratbubbla med texten Här mår jag bra
Foto: Illustration Shutterstock

Här mår jag bra

Ett projekt som har till syfte att öka kunskapen om barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Barn från olika delar av Malmö har svarat på frågan om var de mår bra, deras berättelser har animerats och ett material tagits fram för att arbeta med barnkonventionen i barngrupp.

Initiativtagare till projektet Här mår jag bra är Charlotta Ortiz, BKA- och konfirmandstrateg i Svenska kyrkan Malmö samt Peter Ekman, handläggare för barnrätt vid Svenska kyrkans enhet för ekumenik med pastoral utveckling.

Syfte med projektet

Syftet med projektet har varit att få en inblick i vad som är viktigt för att barn ska må bra. För trots att barnkonventionen anger att alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och ha goda uppväxtvillkor ser verkligheten inte ut så för alla barn. Förhoppningen har varit att kunna identifiera några återkommande teman i det barnen berättar, vilka i sin tur kan ge oss nycklar till barns välbefinnande. Ytterligare ett syfte har varit att kunna använda materialet i barngrupper för att öka kunskapen om barnkonventionen. Barnens berättelser är tänkta att bidra till ett lärande för andra barn; av barn – för barn.

Bakgrund och metod

Under hösten 2023 träffade Charlotta Ortiz och Peter Ekman barngrupper i tre av pastoratet församlingar. Vi träffade varje barngrupp vid ett tillfälle. Barnen som deltog kom från olika delar av Malmö och hade alla sedan tidigare kontakt med församlingsverksamheten i Svenska kyrkan i Malmö. I mötet fick barnen fundera över situationer och sammanhang i livet där de mådde bra och kände sig trygga. Fokus har varit de rättigheter som barnet tillskrivs i barnkonventionen. Särskilt betydande har varit det som uttrycks i grundprinciperna:

Artikel 6Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets mognad och ålder.

Artikel 27 som handlar om att barnet har rätt till skälig levnadsstandard för att kunna utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt, har varit viktigt i förståelsen av barnets berättelser.

När barnen hade tänkt ut en situation eller viktig händelse på temat Här mår jag bra fick de i uppgift att göra en seriestripp av sin berättelse. Seriestripparna blev sedan animerade och sammansatta till en film i samarbetet med ett produktionsbolag. I arbetet med animeringarna var det centralt att behålla och respektera barnens uttryck i originalteckningarna. Upplägget utgick från metoden digitalt berättande för att förstärka barnens berättelser. Det bör dock sägas att en film inte var en förutsättning för genomförandet av konsultationen eller för att uppfylla syftet med projektet. Enbart barnens illustrationer och berättelser gav tillräckligt underlag för att få en inblick i vad som är viktigt för att barn ska må bra.

En liten kille sitter bredvid en vuxen.

Genomföra en barnkonsultation

En barnkonsultation kan se ut på många sätt men syftar till att ta reda på hur barn känner och tänker kring ett visst ämne eller fråga. I projektet Här mår jag bra har särskilt fokus varit på några av artiklarna i barnkonventionen men metoden går att tillämpa på olika teman och i olika sammanhang.

Hur kan materialet användas

Här får du olika alternativ på hur materialet kan användas i en barngrupp. Barnens seriestrippar samt filmen, både i sin helhet och de separata filmklippen, hittar du här.

En liten flicka sitter och skriver vid ett bord.

Vad kan utläsas av barnens berättelser

Här får du en sammanfattning kring vad som framkommit i barnens berättelser och som kan ge oss nycklar till deras välbefinnande. Berättelserna kopplas även till artiklar i barnkonventionen.