Illustration med vindkraftverk, kyrka, solpaneler, skog och vatten.
Foto: illustration Mårten Lindahl.

Så jobbar vi med hållbar utveckling

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

tecknade händer som håller om jorden med bladpar överst

Goda exempel på vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om allt från hur vi reser, vår energianvändning, hur vi renoverar, sköter kyrkogårdarna, vilket kaffe vi serverar efter gudstjänsten, hur vi sorterar avfall och inte minst kring samtalen om hållbarhet. Runt om i Svenska kyrkan Malmö finns många goda exempel på just detta och det kan du ta del av här.

Miljödiplomering är ett pågående arbete hos oss

Svenska kyrkan Malmös miljödiplomering är ett ledningssystem för vårt långsiktiga arbete med vår miljöpåverkan. Den möjliggör ett strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskat klimatavtryck.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Vision och policy för vårt hållbarhetsarbete

Svenska kyrkan Malmös vision och policy för miljö- och hållbarhetsarbetet antogs den 6 april 2016 och håller på att revideras under 2023. Här kan du ta del visionen och policyn.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Våra övergripande hållbarhetsmål till 2030

Svenska kyrkan Malmö arbetar med hållbarhetsmål inom olika verksamhetsområden. Målen håller på att uppdateras under 2023 och ska gälla fram till 2030. Här kan du läsa om våra långsiktiga mål.

Jordens resurser kan räcka till alla

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Tanken om en hållbar utveckling utgår från att jordens resurser kan räcka till alla, bara vi lär oss att hushålla och fördela rättvist. 

Vatten, luft och mark krävs för att kunna leva ett gott liv

För att vi ska kunna leva ett gott liv krävs tillgång till vatten, luft och mark att bruka. Vi vet att dessa värden är hotade. Klimatfrågorna och dess konsekvenser är högst aktuella. De kommer att medföra stora utmaningar när det gäller livsvillkor för människor i framtiden och allvarligt hota människors överlevnad.

Påverka utvecklingen genom att tänka och agera hållbart

Vi har möjlighet att påverka i positiv riktning genom att tänka och agera hållbart. Det handlar om att göra andra val, att ändra beteende och våra konsumtionsmönster. Kyrkornas miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete, för livets skull.

RELATERAD INFORMATION

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhetsarbetet i Lunds stift

Hållbarhetsarbetet sker i den lokala församlingen. Alla fyra dimensioner av hållbarhet vägs in: den ekologiska, ekonomiska, sociala och existentiella. En klimat-och miljöstrateg på stiftskansliet finns som stöd och bollplank i arbetet mot målet att vara en klimatneutral kyrka år 2030.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.