Illustration med vindkraftverk, kyrka, solpaneler, skog och vatten.
Foto: illustration Mårten Lindahl.

Hållbar utveckling

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

I varje bit bröd jag tar i munnen finns alla människor, hela jorden, hela himlen och alla stjärnorna.  

Göran Sonnevi

Jordens resurser kan räcka till alla

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Tanken om en hållbar utveckling utgår från att jordens resurser kan räcka till alla, bara vi lär oss att hushålla och fördela rättvist. 

Vatten, luft och mark krävs för att kunna leva ett gott liv

För att vi ska kunna leva ett gott liv krävs tillgång till vatten, luft och mark att bruka. Vi vet att dessa värden är hotade. Klimatfrågorna och dess konsekvenser är högst aktuella. De kommer att medföra stora utmaningar när det gäller livsvillkor för människor i framtiden och allvarligt hota människors överlevnad.

Påverka utvecklingen genom att tänka och agera hållbart

Vi har möjlighet att påverka i positiv riktning genom att tänka och agera hållbart. Det handlar om att göra andra val, att ändra beteende och våra konsumtionsmönster. Kyrkornas miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete, för livets skull.

Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling 

Hållbarhetsarbetet har länge varit en viktig fråga för Svenska kyrkan. Många lokala kyrkor har kommit långt i sitt arbete och är redan miljödiplomerade. Andra har nyligen påbörjat resan. För att säkerställa att hållbarhetsfrågor genomsyrar hela Svenska kyrkan Malmö började alla delar i organisationen hösten 2019 att arbeta med Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling.

Målet är att skapa hållbarhetsförbättringar i hela kyrkan

Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

Vision, delmål och långsiktiga mål

Arbetet börjar utifrån en vision som säger vart vi är på väg. Så formuleras mål på längre - och kortare sikt. De kortsiktiga målen (delmålen) blir sedan verkstad ute i de olika enheterna med förändringar inom alla områden. Arbetet utvärderas efterhand för att se hur vandringen går på väg mot visionen. 

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Vision och policy för hållbarhetsarbetet

Svenska kyrkan Malmös vision och policy för miljö- och hållbarhetsarbetet antogs den 6 april 2016. Här kan du läsa vad visionen och policyn innefattar.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhetsmål för Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö arbetar med hållbarhetsmål inom sju olika verksamhetsområden: den pastorala verksamheten, förvaltning och ekonomi, byggnader, markanläggningar, varor och tjänster, transporter och kommunikation samt kemikalier och avfall. Här kan du läsa om de olika långsiktiga hållbarhetsmålen.

RELATERAD INFORMATION

Klimat- och hållbarhetsarbete i Lunds stift

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Både för oss som lever nu och de som ska födas i framtiden.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.