Illustration med vindkraftverk, kyrka, solpaneler, skog och vatten.
Foto: illustration Mårten Lindahl.

Hållbar utveckling

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

I varje bit bröd jag tar i munnen finns alla människor, hela jorden, hela himlen och alla stjärnorna.  

Göran Sonnevi

Jordens resurser kan räcka till alla

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Tanken om en hållbar utveckling utgår från att jordens resurser kan räcka till alla, bara vi lär oss att hushålla och fördela rättvist. 

Vatten, luft och mark krävs för att kunna leva ett gott liv

För att vi ska kunna leva ett gott liv krävs tillgång till vatten, luft och mark att bruka. Vi vet att dessa värden är hotade. Klimatfrågorna och dess konsekvenser är högst aktuella. De kommer att medföra stora utmaningar när det gäller livsvillkor för människor i framtiden och allvarligt hota människors överlevnad.

Påverka utvecklingen genom att tänka och agera hållbart

Vi har möjlighet att påverka i positiv riktning genom att tänka och agera hållbart. Det handlar om att göra andra val, att ändra beteende och våra konsumtionsmönster. Kyrkornas miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete, för livets skull.

Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling 

Hållbarhetsarbetet har länge varit en viktig fråga för Svenska kyrkan. Många lokala kyrkor har kommit långt i sitt arbete och är redan miljödiplomerade. Andra har nyligen påbörjat resan. För att säkerställa att hållbarhetsfrågor genomsyrar hela Svenska kyrkan Malmö började alla delar i organisationen hösten 2019 att arbeta med Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling.

Målet är att skapa hållbarhetsförbättringar i hela kyrkan

Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

Vision, delmål och långsiktiga mål

Arbetet börjar utifrån en vision som säger vart vi är på väg. Så formuleras mål på längre - och kortare sikt. De kortsiktiga målen (delmålen) blir sedan verkstad ute i de olika enheterna med förändringar inom alla områden. Arbetet utvärderas efterhand för att se hur vandringen går på väg mot visionen. 

RELATERAD INFORMATION