Foto: Maria Lundström

Lunds stifts vision

Bottna i nåden, skapa i världen är rubriken för Lunds stifts vision. Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna.

Biskop Johan om Lunds stifts vision: "En bra ledstjärna för stiftet"

För att ta ut en färdriktning, nå mål, samla människor, skapa en gemensam grund och inspirera behövs visioner. Möt biskop Johan i ett samtal om Lunds stifts vision Bottna i nåden Skapa i världen.

Visionen, som antogs 2010, är vägledande för stiftets långsiktiga arbete inom Svenska kyrkan i Skåne och Blekinge. Med tillhörande undertexter är den tänkt att fungera både som ledstjärna och diskussionsunderlag. Den mynnar ut i en bön.

Med visionen har vi något ”stiftsgemensamt” att samlas kring och sträva i riktning mot. Texterna inbjuder till reflektion och samtal. Hur det sker kommer att variera mellan olika församlingar och verksamheter. Biskopens förhoppning är att visionen sprids brett och att den kan komma till användning ofta – och i många olika sammanhang. Visionen ska leda till kommunikation och samtal och fungera både för dem som har kyrkan som sitt hem och dem som inte alls känner till vad kyrkan gör.

Visionen har tre underrubriker:
Inspirera lärande och samlas kring hoppet...
med dopet som grund...
för att möta livets och världens utmaningar.

Bottna i nåden, skapa i världen

Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd.
Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna.
Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld.

Inspirera lärande och samlas kring hoppet…

Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. 1 Petrus 3:15–16

Lärande och förnyelse bär den Heliga Andens signatur. Lärande har alltid haft stor betydelse i vår evangelisk-lutherska tradition.

Vi lever i en tid när sekularisering och religionens återkomst möts. Just därför ökar behovet av undervisning, upptäckande och utforskande av den kristna traditionen och det kulturella arvet. Det gör även behovet av dialog, tillsammans med alla människor som vill gott, oavsett tro.

I kyrkan sammanstrålar olika kunskapsområden. Här har alla viktiga frågor en hemvist.

Guds folk är framför allt ett hoppets folk. Varje söndag firar vi livets seger över döden och uttrycker vår glädje över samhörigheten med Gud, varandra och hela skapelsen.

Att odla hopp för världen hör till församlingens gemensamma liv. Här kan vi lyfta blicken, se bortom våra egna begränsningar och framåt. Vi är stolta över kyrkan och berättar det gärna.

…med dopet som grund…

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Jesus Kristus för att vi ska leva i ett nytt liv såsom Kristus uppväcktes från de döda. Romarbrevet 6:4

Dopet utgör grunden för livet som kristen. Här ges oss allt gratis, av nåd. Därför är vi generösa med tillgången till dopet. Vi välkomnar barn, kvinnor och män som kan vara på väg till dopet.

På dopet vilar vår kallelse att leva modigt, i tillit och i kärlek, med Jesus som förebild. Därför lyfter vi fram dopet i vårt eget liv och i kyrkans liv och arbete.

De döptas samhörighet blir tydlig i den världsvida kyrkan och i våra relationer till vänstift och vänförsamlingar. Kyrkan är alltid glokal – både global och lokal. Vi bär varandra i bön och förbön. Vi ser, bejakar och utvecklar varandras gåvor. Aktiv rekrytering är en del av livet i dopet.

Såsom in- och utandning upprätthåller livet i kroppen, bärs livet i dopet av samling och sändning. Mässan är en förtätad gestaltning av detta: att samlas till måltid i samhörighet med Jesus Kristus och varandra och att från altaret sändas till livet i världen.

… för att möta livets och världens utmaningar

… gör något nytt, något brinnande av oss, led oss att bygga en värld av
rättfärdighet – handling och bön må bli ett. Sv ps 292:4

Den djupa dubbelhet som sitter i märgen på allt mänskligt ger oss erfarenheter av besvikelse, misslyckande och ondska. Även naturens gång konfronterar oss med frågor efter mening och en universell historia av lidande och död. Som kristna tror vi att den kosmiska passionshistorien genomkorsas och genomlyses av en ännu lidelsefullare passion: Guds kärlek till världen.

Vi utmanas av både rikedom och nöd, i och omkring oss, och av budet att älska Gud och vår nästa som oss själva – väl medvetna om att den rätta kärleken till oss själva kan vara den svåraste. Vi använder oss av friheten att börja om och börja på nytt, eftersom möjligheten till förlåtelse och försoning finns. Det är en konst att vara människa!

I diakoni, bön, samtal och handling ska kyrkan genom oss vara ett redskap för Guds rike. Det vi gör eller inte gör har glokala konsekvenser.

Dagens svar kommer att prövas av morgondagens frågor. Därför behöver vi en radikal och djupgående öppenhet. Vi behöver bli föregångare i att hitta hållbara umgängesformer i ett flerkulturellt samhälle. Det är ett av många sätt att vara kyrka i kritisk solidaritet med vårt samhälle.

I vetskap om att Gud är större än våra bästa prestationer och våra största misslyckanden vill vi frigöra varandra till att göra det som är gott.

Gud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse.
Du ger oss skapande ansvar
och låter oss bottna i nåd.
Du lät din Son visa oss vägen till dig
och din Ande inspirera oss
till ett liv i tjänst och omsorg,
utmaning och fördjupning.
Tack för att du är
och ger oss liv av ditt liv.
Amen.

Mer om visionen

Biskop Johan om Lunds stifts vision: "En bra ledstjärna för stiftet"

För att ta ut en färdriktning, nå mål, samla människor, skapa en gemensam grund och inspirera behövs visioner. Möt biskop Johan i ett samtal om Lunds stifts vision Bottna i nåden Skapa i världen.

Interiört i kyrka; ljus, fönster, kors

Bakgrund

2009 beslutade biskopen, med stöd av stiftsstyrelsen, att genomföra ett strategiskt visionsarbete i Lunds stift. Samhället förändras hela tiden. Det gäller även för kyrkan och vi ska följa med i utvecklingen. Samtidigt behöver vi stanna upp och reflektera. Vilken väg vill vi ta in i framtiden?