Vindkraftverk
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Vindkraftsetablering - tidigt samråd

Här publiceras löpande förfrågningar till Lunds stift om att arrendera skogsmark som förvaltas av stiftet för uppförande av vindkraftverk.

Lunds stifts prästlönetillgångar är certifierade hos FSC® (Forest Stewardship Council)  och i enlighet med FSC-standard för skogsbruk i Sverige ska förfrågningar om vindkraftsetablering på FSC-certifierad skogsmark presenteras offentligt. Förfrågningarna presenteras offentligt för att leva upp till reglerna om tidigt samråd innan projekteringsarbetet för vindkraft kan börja och innan arrendekontrakt skrivs.

Syftet med tidigt samråd är att möjliggöra för berörda intressenter, som till exempel lokalbefolkning, att få information om och framföra synpunkter på eventuell vindkraftsutbyggnad innan arrende- och nyttjnaderättsavtal tecknas med markägare.

Förfrågan från bolag ska innehålla bolagets namn och kontaktuppgifter för synpunkter tillsammans med en detaljerad karta över det förfrågade området. 

SYNPUNKTER OCH FRÅGOR

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen direkt till projektören. Kontaktuppgifter för respektive projekt hittar du längre ned på sidan.

Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

TILLSTÅNDSPROCESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN

Ett miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen kommer att krävas för att eventuellt kunna uppföra och driva en vindkraftpark. Förberedning och prövning av ansökan är en lång process, som omfattar en avvägning av vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan mot olika enskilda och allmänna intressen. Det inkluderar samråd med myndigheter och allmänhet, en rad olika utredningar och inventeringar av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö, samt beräkningar av ljudpåverkan och skuggor från vindkraftverken vid eventuella närbelägna fastigheter.

FÖRFRÅGAN FRÅN ENBW SVERIGE AB, GENOM WIND SWEDEN AB, AVSEENDE HÄSSLEHOLM NÄVLINGE 1:1 och HÄSSLEHOLM IGNABERGA 1:18 i HÄSSLEHOLMS KOMMUN

OBSERVERA: Denna förfrågan omfattas för prästlönetillgångarnas del formellt inte av riktlinjerna för tidig dialog. 

EnBW Sverige AB undersöker i tidig fas möjligheten att söka tillstånd för att etablera en vindkraftpark på bland annat prästlönefastigheterna Nävlinge 1:1 och Ignaberga 1:18. Eventuellt placeras ett av verken på en av ovanstående prästlönefastigheter. 

KONTAKTPERSON EnBW AB (Wind Sweden AB)

Mikael Palmqvist 
mikael@wind-sweden.com

www.wind-sweden.com

Tel 0723-15 87 88

Postadress:
Wind Sweden AB
Batterivägen 2
311 39 Falkenberg 

 

Se karta över projektområdet nedan. 

Publicerat: 2022-03-10

FÖRFRÅGAN FRÅN EUROWIND ENERGY AB AVSEENDE VINDKRAFTPARK I OMRÅDET LIASJÖN PÅ BLAND ANNAT FASTIGHETEN OSBY-JONSTORP 1:4 i OSBY KOMMUN

Eurowind Energy AB undersöker i tidig fas möjligheten att söka tillstånd för att etablera vindkraftverk i området Liasjön på bland annat prästlönefastigheten Osby-Jonstorp 1:4. 

KOTAKTPERSON EUROWIND ENERGY AB

Tove Hagström 
tha@eurowindenergy.com

Mobiltelefon +46 (0)730-961627

www.eurowindenergy.com

Postadress:
Eurowind Energy AB

Nellickevägen 20

412 63 Göteborg

 

Se karta över projektområdet nedan. 

Publicerat: 2022-04-03

Karta projektområdet skala 1:50 000