Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Förnyelsebar energi

Lunds stifts prästlönetillgångar vill bidra till omställningen till förnyelsebar energi som vind- och vattenkraft, solenergi och bioenergi.

En grön samhällsomställning är nödvändig

Svenska kyrkan har ett ansvar att bidra till de globala och nationella målen för en hållbar utveckling. Tillsammans med människovärdesprincipen ligger förvaltarskapstanken till grund för hela Svenska kyrkans verksamhet. Förvaltarskapstanken betonar människans ansvar att förvalta såväl ekonomiska som ekologiska resurser på ett ansvarsfullt sätt. Idag vet vi att en grön samhällsomställning är nödvändig och Svenska kyrkan, som en av Sveriges största markägare, är en viktig möjliggörare.

Enligt Svenska kyrkans färdplan för klimatet ska prästlönetillgångarna driva på investeringar i sol- och vindkraft på egna fastigheter. Det kan ske både i små och stora projekt och i samverkan med andra aktörer. Lunds stifts egendomsnämnd förvaltar Lunds stifts prästlönetillgångar och fattar beslut i enlighet med både Färdplan för klimatet1 och Biskopsbrevet om klimatet2 Egendomsnämnden förvaltar också prästlönetillgångarna i enlighet med den Miljö- och klimatpolicy som stiftsfullmäktige fastställde 2020. I policyns fastställer stiftsfullmäktige att Lunds stift ska arbeta för att upplåta lämplig mark eller byggnader för hållbar energiproduktion.

Vindkraft

I enlighet med Miljö- och klimatpolicyn (pdf) upplåts lämplig mark och byggnader för hållbar energiproduktion.

Lunds stifts prästlönetillgångar har fyra vindkraftverk i drift på utarrenderad mark. Sedan 2010 finns två verk på Svalöv Torrlösa 22:1. I maj 2016 invigdes ett verk på Trelleborg Önnarp 10:2 och 2019 driftsattes ett verk på Lomma Fjelie 24:1. 

Det är vanligt att etableringar av vindkraftverk kommer i konflikt med andra intressen såsom närmiljö, kulturmiljö eller sociala värden. Lunds stift bedömer inte själv var det är lämpligt med vindkraftverk utan har tagit ställning för vindkraft generellt och till att arrendera ut mark för vindkraftverk. Inom ramen för samrådsprocessen, som alltid inleds efter att arrendeavtal tecknats, gör miljödomstolar, länsstyrelser och kommuner en samlad bedömning och avgör var vindkraftverk kan byggas och var det finns hinder för vindkraftsetablering

Vindkraftverk

Vindkraftsetablering - tidigt samråd

Här publiceras löpande förfrågningar till Lunds stift om att arrendera skogsmark som förvaltas av stiftet för uppförande av vindkraftverk.

Solenergi

Lunds stift har 2023 sex mindre solcellsanläggningar på arrendegårdar. Det är dock resurseffektivare med storskaliga solcellsanläggningar och Lund stifts prästlönetillgångar är positiva till att arrendera ut lämplig mark för solelsproduktion. Prästlönetillgångar i de tretton stiften har beviljats projektmedel kopplade till Färdplan för klimatet för en grundlig utredning med målet att bygga storskaliga solcellsanläggningar på prästlönemark - ett stort steg på vägen för att nå målet om en klimatneutral kyrka 2030.

Bioenergi

Bioenergi är en förnyelsebar energikälla i form av biobränsle från skogen. I prästlönetillgångarnas skogliga verksamhet levereras årligen en viss mängd skogsproduktion som energi direkt till värmeverk.