Foto: Camilla Lindskog

Vänstift och vänrelationer

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, respektive församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands. Lunds stift har flera vänrelationer.

Tyskland – Kirche in Mitteldeutschland

Vid årsskiftet 2008/2009 lades Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen samman med Evangelisch-Lutherische Kirche in Thuringen till Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Biskopen i Evangelische Kirche in Mitteldeutschland heter Friedrich Kramer.

År 2013 undertecknade biskoparna Ilse Junkermann och Antje Jackelén ett avtal mellan Lunds stift och EKM för perioden 2014-2017.  
Läs avtalet i sin helhet här. 
Den 30 april 2017 undertecknade biskop Johan och biskop Ilse Junkermann ett nytt vänskapsavtal mellan Lunds stift och Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

- Vårt avtal innebär att vi ber för varandra, besöker varandra och bjuder in varandra till viktiga händelser. Vi har mycket att lära av EKMD, till exempel hur de arbetar trots små resurser och lågt medlemsantal, säger biskop Johan Tyrberg.

Undertecknandet skedde i Slottskyrkan i Wittenberg, där Martin Luther sägs ha spikat upp sina 95 teser.

Lunds stift etablerade 1983 en vänrelation med stiftet i Kirchenprovinz Sachsen. Sedan dess har ett antal vänrelationer utvecklats mellan församlingar inom respektive stift. 2008 firade dessa vänrelationer 25 år. Vänstiftrelationen med Kirchenprovinz Sachsen etablerades under DDR-eran – en tid då den kristna kyrkan i landet verkade under svåra omständigheter. Den kristna kyrkan i DDR har hela tiden spelat en viktig roll som försvarare av mänskliga rättigheter och blev en stark, sammanhållande kraft i motståndet mot DDR-regimen. Vänstiftrelationen med Lunds stift har varit en viktig del av ett internationellt samarbete, till stöd för frihet och rättvisa.

Sedan Tysklands återförening har vänrelationerna utvecklats till ett stöd för utvecklingen av en kyrka i en ny miljö. Konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten avseende bland annat diakoni och dop har etablerats. Vidare ger vänstiftrelationen värdefulla och ömsesidiga perspektiv på kyrklig verksamhet.

Varje år deltar pastorsadjunkter från Lunds stift i vänkyrkans ekumenik- och missionsvecka för nyprästvigda.

North Eastern Diocese –NED i Evangelical Lutheran Church in Tanzania

Vänstiftrelationer ger värdefulla och ömsesidiga perspektiv på kyrklig verksamhet.

I Februari 2019 fick Lunds stift ett nytt vänstift då de två biskoparna Johan Tyrberg och Stephen Munga skrev på ett vänstiftsavtal mellan de två stiften för 10 år framåt. Läs avtalet i sin helhet här. 

Sedan tidigare pågår ett Praktikantprogram där unga 20-30 år ifrån Lunds stift med lämpliga kvalifikationer får en möjlighet att göra en volontärinsats vid institutioner inom NED. Detta program liksom de seniorvolontärer som Lunds stift sänder ut till NEDs Universitet SEKOMU för att handleda mastersstudenter i framför allt specialpedagogik har inkluderats som viktiga delar i denna vänstiftsrelation.

Dessutom poängteras den gemensamma förbönen för varandra, möjligheten att dela viktiga händelser i de respektive stiftens liv, ledarskapsfrågor samt framför allt att bygga upp kontakter och utbyten på församlings- och pastoratsnivå. Intresserade församlingar kan höra av sig till stiftsadjunkt Marie Körner.

Sydsudan ­ – Lui-stiftet

1995 etablerades en vänrelation med Lui-stiftet i dåvarande södra Sudan (Sydsudan). Ett flertal vänrelationer mellan församlingar i Sverige och Sudan har utvecklats sedan dess men nu arbetar de svenska vänförsamlingarna med att konkret stödja Lui-stiftet inom olika utvecklingsområden.

Sudan har under decennier plågats av krig med miljontals dödsoffer och en flyktingtragedi som följd. År 2011 bildades den nya republiken Sydsudan men landet hade stora utmaningar då det var sårat och utarmat av tidigare konflikter samt att de tidigare militära gerilla-ledarna nu skulle bli politiker och påbörja den länge efterlängtade utvecklingsprocessen.  Redan efter bara ett par år av fred inleddes interna stridigheter i december 2013. På grund av inbördeskriget har det inte varit möjligt för oss att besöka vänstiftet de senaste åren men våren 2018 reste representanter ifrån Lunds stift till Kampala, Uganda och träffade stiftsledningen där tillsammans med andra internationella partners. Vi besökte också en flyktingbosättning i Kiryandongo där många flyktingar ifrån Lui. En reserapport ifrån besöket kan du finna här. Efter denna rapport har vi gett stöd till flyktingarnas förskola och andra utbildande och läsbefrämjande insatser genom organisationen IBBY- Uganda.

Vänrelationen med Lunds stift har resulterat i flera konkreta projekt i syfte att underlätta tillvaron för invånarna i Sydsudan. En kollektfolder har utarbetats som vägledning för de svenska församlingarna som vill stödja Lui. Sjukhuset i Lui kan med hjälp av den internationella organisationen CUAMM trots inbördeskriget ändå fungera och erbjuda sjuk- och hälsovård till hela regionen. Här stödjer Lunds stift nu ett nutritionsprojekt för undernärda barn 0-5 år och gravida och ammande mödrar. Den senaste rapporten ifrån projektet kan du finna här.

Samarbetet med Lui-stiftet är en angelägen och lärorik del av Lunds stifts internationella arbete.

På grund av den situation som råder i Sydsudan var det inte möjligt att göra en regelrätt utvärdering och bearbetning av vårt vänstiftsavtal när det gick ut 2016. Därför har Internationella utskottet tagit fram ett inriktningsdokument för vänstiftsrelationen till Lui i Sydsudan. Detta dokument har bekräftats av Stiftsstyrelsen. Läs dokumentet här.

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial (på svenska och engelska) om att vara barn i Lui. Berättelser och fakta blandas med filmklipp och tips i det nätbaserade pedagogiska materialet som visar oss den sydsudanska vardagen. Materialet är fritt att använda. 

Kristna palestinier

Efter ett antal resor till Mellanöstern beslöt Lunds stiftsstyrelse 1998 att stiftet skulle inleda en vänrelation med kristna palestinier. Man har velat få till stånd ett brett, ekumeniskt samarbete med kristna från olika samfund och med fredsrörelser och organisationer för mänskliga rättigheter. Syftet är att arbeta för fred, rättvisa och försoning i Bibelns land.

Våra mål

  • att verka för vänskap och utbyte mellan svenska och palestinska kristna  
  • att fördjupa kunskapen om mänskliga rättigheter och folkrätt
  • att verka för fred, rättvisa och respekt mellan palestinier och israeler, mellan judar, kristna och muslimer

Lunds stift stöder organisationen WIAM och deras sommarläger och uppmärksammar årligen Kyrkornas Världsråds ekumeniska bönevecka för fred i Israel och Palestina.

Lunds stift samverkar med det Ekumeniska följeslagarprogrammet som drivs av Kyrkornas Världsråd och som i Sverige handläggs av Sveriges Kristna råd. Lunds stift uppmanar församlingarna att ta ta vara på den goda resurs som följeslagarna utgör och ta del av resebrev eller att inbjuda dem att föreläsa.

 

Utsända från Lunds stift

I Hong Kong  finns utsänd personal från Lunds stift på plats för att bistå i olika hjälp- och utvecklingsprojekt och samarbeta med den lokala kyrkan.

HONG KONG - DIETER MITTERNACHT
Dieter Mitternacht, teolog från Lund reste i januari 2009 för att bli lärare på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong.

Hemkomna

Behöver ni inspiration för det internationella arbetet? Vår tidigare utsända delar gärna med sig av sina erfarenheter. Kontakta dem för mer information.

TANZANIA
Håkan Abrahamsson och Jenny Delén
jenny.delen@svenskakyrkan.se, 0418-84482


SYDAFRIKA
Herman och Gunilla Hallonsten
herman.hallonsten@svenskakyrkan.se, 046-70 80 44


SYDAFRIKA
Göran och Gunilla Rosman
goran.rosman@svenskakyrkan.se, 042-205 26


KINA
Gunnel och Per-Martin Hjort arbetade som engelsklärare vid Lanzhou Institute of Education i Kina, utsända av Svenska kyrkan. 
Kontakta dem via gjort@hotmail.com och p_m_hjort@hotmail.com

ETIOPIEN
Samuel och Lovisa Larsson har varit utsända till Etiopien på Lutherska världsförbundets uppdrag. Kontakta dem via samuel@larssonnet.se

ISRAEL
Under februari 2010 reste Rolf och Kerstin Pearson som utsänd personal till Jerusalem och STI (Svenska teologiska institutet). Från och med hösten 2014 hade Rolf och Kerstin sin bas vid dopplatsen i Jordanien.

 

Marie Körner

Marie Körner

Lunds stift

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog