Tipssidan

Barnkonventionen

De första 41 artiklarna i barnkonventionen, de så kallade sakartiklarna slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha och de ska läsas som en helhet. Fyra av sakartiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och kallas för de fyra
huvudprinciperna.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

För varje kapitel föreslår vi någon av barnkonventionens övriga sakartiklar att samtala utifrån. I TIPS 1 finns förslag på samtal med anknytning till berättelsen i kapitlet.

Referenser

Konventionen om barnets rättigheter inklusive Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
Beställ eller ladda ner från www.regeringen.se eller www.barnombudsmannen.se.

Handbok för barnkonsekvens-analyser i Svenska kyrkan.
Beställ eller ladda ner från www.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys

Grundkänslor

Berättelserna anknyter till de fyra grundkänslorna glad, arg, ledsen och rädd. I varje kapitel finns förslag till samtal utifrån de olika känslorna i TIPS 1. För de som vill fördjupa arbetet kring känslor kommer här några förslag.

Maria-Pia Gottberg har skrivit boken Social och emotionell träning för alla barn – en praktisk handbok för skolan, förskolan och föräldrar. Den kom ut första gången 2007 på Brain Books förlag, www.brainbooks.se. Den finns även tillgänglig som e-book. Del 1 tar bl.a. upp varför det är bra med social och emotionell träning och vad känslor är. Del 2 beskriver hur man kan arbeta med den s.k. EQ-dockan och har många förslag på övningar.

Carolyn Webster-Strattons bok Utveckla barns emotionella och sociala kompetens finns i svensk översättning av Björn Gislason och Lars Löwenborg sedan 2004 på Förlagshuset Gothia, www.gothia.nu . I kapitel 11 Hjälpa elever att hantera sina känslor finns exempel på lekar och aktiviteter för att utveckla barns känslospråk.

Björn Gislason och Lars Löwenborg har skrivit en bok som heter ”Jag & Vi – känslor, samspel och empati.  Det är ett undervisningsmaterial som ger förskolan stöd att utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik.

Det finns material för olika åldrar: Start för 1–3 år, Stegen från 4 år, Stegvis1 för 4–6 år och Stegvis2 för 7–8 år.

Andakt

Under rubriken TIPS 2, ”andakt” finns förslag på bibeltext, bön och sånger som anknyter till berättelsen i kapitlet.

De sångförslag vi valt är hämtade från två böcker som vi tror att många församlingar har:

Kyrksång, Verbums förslag=KS,
Barnpsalmboken, Libris förlag=BPs

Förutom de sångförslag som finns till varje kapitel kan man alltid sjunga:

Gud vet vad jag heter, KS 187 (musik i Bornemark), BPs 132 (musik av Strandsjö)
Folket på jorden har olika färg, KS 202/BPs 164