Någon drar handen genom säden på en åker.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Teologi och hållbarhet

Att kyrkan har fått ansvar för mark och skog är ett stort förtroende, att inse det är grundläggande för vårt arbete. Vilken roll kan vi tillskriva teologin i frågan om skogsskötsel och markanvändning?

Bibeln kan ge oss vägledning

Om vi vänder oss till Bibeln eller den systematiska teologin för att ta reda på hur vi hanterar granbarkborrar lär vi bli besvikna. Frågan om trakthyggesbruk är också dåligt representerad i Bibelns böcker. Samtidigt menar vi ju att teologin kan ge oss vägledning som inte bara handlar om abstrakta resonemang kring Guds existens, utan att den är en vägvisare i vår vardag. Så vilken roll kan vi tillskriva teologin i frågan om skogsskötsel och markanvändning?

Skogsbruket ska ge både avkastning och vara hållbart

Ett tydligt stråk i Bibeln som upprepar sig i olika varianter är ansvarsfrågan. Redan i de inledande kapitlen av 1 Mosebok får människan ett ansvar av Gud som dessvärre brister. Efter det sluts en rad olika överenskommelser mellan Gud och bibelns personer. Det går sällan planenligt, men Gud fortsätter att lita till människor och enligt kristen tro ger Gud sitt yttersta prov på tillit när mänskligheten anförtros hans egen son Jesus Kristus.

Att kyrkan har fått ansvar för mark och skog är ett stort förtroende, att inse det är grundläggande för vårt arbete. Vårt ansvar är dubbelt – dels ska vi se till att avkastningen från det vi förvaltar kommer kyrkan till godo och i förlängningen de mest behövande i enlighet med principen i Matt 25:40. Detta sker genom att intäkterna tillfaller församlingens arbete runt om i stiftet. Dels ska skogsbruket bedrivas på ett sådant sätt att det är hållbart över tid och är till hjälp både för den ekologiska mångfalden och arbetet för ett hållbart klimat. Hur detta sker kan du läsa mer om under andra rubriker på den här sidan.

 

Är det möjligt att bruka skogen med både avkastning och hållbarhet i fokus? Det måste vi tro att det är.

Ola Fornling, teolog

Vi måste tro det är möjligt

Är det möjligt att bruka skogen med både avkastning och hållbarhet i fokus? Det måste vi tro att det är. Alternativet att inte göra någonting kan vara lockande. Att bara lämna det hela åt sitt öde och lita till Guds kraft enligt principen att utfallet då blir enligt Guds vilja.  En sådan hållning har dock ett svagt stöd i Bibeln. Redan i skapelseberättelsen försöker människan gömma sig och fly, men Gud håller henne i stället ansvarig och rustar henne med ny kraft för att klara sitt uppdrag.

Att ha en teologisk ingång i skogsbruket handlar om att axla ansvaret och aldrig glömma inför vem man är ytterst ansvarig. Vi har fantastiska resurser i form av råvara, forskning, innovation och mänsklig kreativitet. Dessa gåvor ska vi inte gömma, utan använda till gagn för skapelsens fortlevnad och människors upprättelse. Det har skett sedan medeltiden, det sker idag och med kloka val i nutiden så kommer även framtida generationer ta del av det som marken ger.

Relaterat innehåll

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhetsarbetet i Lunds stift

Hållbarhetsarbetet sker i den lokala församlingen. Alla fyra dimensioner av hållbarhet vägs in: den ekologiska, ekonomiska, sociala och existentiella. En klimat-och miljöstrateg på stiftskansliet finns som stöd och bollplank i arbetet mot målet att vara en klimatneutral kyrka år 2030.

Skogsbruk i Lunds stift

Lunds stift förvaltar 9400 hektar produktiv skogsmark i Skåne och Blekinge. Det är ungefär 1,6 procent av all skog inom denna region. Skogsbruket är miljöcertifierat sedan många år tillbaka.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling i Svenska kyrkan

Läs om hur Svenska kyrkan nationellt arbetar med de fyra dimensionerna av hållbar utveckling.