Stiftelseurkund för Stiftelsen Baculus Deperditus

Stiftelsen har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsningsdag.

Till dagen skall en forskare med naturvetenskaplig och en i teologi eller humaniora välmeriterad person kallas. Uppgiften är att i föreläsningens form göra aktuell forskning tillgänglig för en bredare allmänhet i en kontext som betonar samverkan mellan fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer.

Stiftelsens namn


Stiftelsens namn skall vara Baculus Deperditus.  

Stiftelsens ändamål


Stiftelsen har till ändamål, att under ledning av biskopen i Lund årligen anordna en publik föreläsningsdag i Lunds domkyrka eller på annan plats i Lunds stift. Dagen skall avhållas någon gång under perioden 27 april – 27 maj eller så nära dessa datum som möjligt. Till dagen skall en forskare med naturvetenskaplig, företrädesvis medicinsk inriktning, och en i teologi eller humaniora välmeriterad person kallas. Den sistnämnde kan även vara en person med yrkesmeriter som exempelvis författare, poet, musiker, skådespelare, konstnär eller präst. Uppgiften är att i föreläsningens form göra aktuell forskning tillgänglig för en bredare allmänhet i en kontext som betonar samverkan mellan fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer. Uppgiften kan även beskrivas som att identifiera och belysa specifika läkande krafter – medicinska, sociala, andliga – och deras inverkan på mänsklig hälsa, kroppsligt och/eller själsligt, och hur sådana goda krafter befrämjas eller motverkas i den tid som är. Föreläsaren skall förstå sig själv som medarbetare i det goda uppdraget att söka bidra till bättre livsvillkor för skapelsen. Föreläsningarna skall helst följas av ett samtal mellan föreläsarna.  


Föreläsningarna skall vara offentliga och tillkännages genom annonsering. Föreläsningarna bör publiceras genom tryckning och/eller andra media.    


Dagen skall omgärdas av en speciell ceremoniell ram i enlighet med bilaga till denna stiftelseurkund.  

Stiftelsens bakgrund


I gåvobrev av den 27 maj 1946 vid Lunds domkyrkas åttahundraårsjubileum, ett jubileum framskjutet ett år på grund av världskriget, förordnade Ebba Loo Osterman (1895 – 1998) att en kräkla skulle överlämnas till biskopen i Lunds stift till minne av hennes framlidne make Hans Osterman (1883 – 1941) för att i all framtid brukas. Kräklan var försedd med en stav av elfenben och överdelen av guld var besatt med smaragder och briljanter. Ädelstenarna hade enligt vissa uppgifter burits av donatrix. Kräklan var skapad i ett enda exemplar av ateljé Borgila, Stockholm av den välkände silversmeden, friherre Erik Fleming (1894 – 1954). Gåvan överlämnades den 27 maj 1946 till biskopen i Lunds stift. Kräklan stals i Domkyrkan den 27 maj 2009. Kräklan har inte återfunnits och försäkringsersättning har utgått. Biskopen i Lund har förordnat att försäkringsersättningen skall bilda en särskild stiftelse med namnet Baculus Deperditus och ha det ändamål som anges under §§ 2 – 4.    

Stiftelsens tillgångar


Stiftelsen består av de medel som genom detta förordnande eller på annat sätt tillförts Stiftelsen. Stiftelsens tillgångar utgörs av bundet och fritt kapital. Bundet kapital utgörs av det grundkapital som tillställts Stiftelsen vid dess bildande. Fritt kapital utgörs av avkastningen på tillgångarna samt bidrag eller gåvor som Stiftelsen erhållit efter bildandet. Stiftelsens ändamål skall främjas med fritt kapital.  

Styrelsen


Stiftelsen skall ha egen förvaltning, som skall handhas av en styrelse. Styrelsen skall ha säte i Lund, Skåne län. Stiftelsens styrelse skall bestå av biskopen i Lund, domprosten i Lund samt dekanerna för den medicinska fakulteten och den humanistiska teologiska fakulteten vid Lunds universitet eller den dekanerna sätter i sitt ställe Vid förfall för sådan ersättare skall dekanerna utse annan ersättare. Adjungerad sekreterare skall vara domkyrkokamreraren eller annan som utses. Biskopen är självskriven ordförande i styrelsen. Vid förfall för biskopen inträder domprosten som ordförande. Styrelsens ledamöter, ersättare för ledamöter och sekreterare äger att uppbära arvode för sitt arbete i Stiftelsen.  

Styrelsens sammanträden


Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per kalenderår. Styrelsen skall sammaträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det.


Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de som styrelsen därtill vid varje tillfälle utser. Av protokoll skall framgå vilka som varit närvarande och de beslut som fattats. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.  

10§
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter eller ersättare kallats och minst halva antalet ledamöter inklusive ersättare är närvarande. För beslut, utom såvitt avser beslut enligt 14§ om ändring av stadgarna, krävs att samtliga närvarande ledamöter eller ersättare är ense om beslutet.  

Revisorer

11§
Styrelsens räkenskaper skall granskas av en därtill vald revisor. Denne utses av styrelsen. Revisorn skall avge revisionsberättelse angående sin granskning.    

Räkenskaper och räkenskapsår

12§
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår eller annan tolvmånadersperiod varom Stiftelsen beslutar.

13§
Stiftelsens räkenskaper skall föras enligt bokföringslagen.

14§
Stiftelsens styrelse skall inom fem månader från varje räkenskapsårs utgång avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse samt resultats- och balansräkning.  

Ändringar av stadgarna

15§
Stiftelsens stadgar får, med undantag för bestämmelserna om Stiftelsens ändamål, om Stiftelsens tillgångar samt om upphörande av Stiftelsen, ändras genom beslut av styrelsen. Vid sådant beslut gäller dock att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att beslutet är enhälligt.  

Upphörande av Stiftelsen

16§
Om Stiftelsen på grund av ändrade förhållanden inte längre kan verka för sina ändamål på ett lämpligt sätt, Stiftelsen blivit onyttig, ändamålet med Stiftelsen redan tillgodoses på annat sätt eller att andra särskilda skäl föreligger, får styrelsen besluta om att upplösa Stiftelsen i enlighet med de bestämmelser som gäller enligt stiftelselagen (1994:1220) eller annan lag som trätt i dess ställe. Vid sådant gäller dock att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att beslutet är enhälligt. Sedan alla kända skulder betalats skall det överskott som eventuellt finns kvar i sin helhet användas för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar det vartill tillgångarna är bestämda. Styrelsen skall underrätta tillsynsmyndigheten om sitt beslut för kontroll. Beslutet får inte tillämpas innan denna kontroll utförts.    

 

 

Bilaga till stiftelseurkunden för Stiftelsen Baculus Deperditus avseende den speciella ceremoniella ramen med dess obligatoriska inslag:

Platsen för dessa ceremonier skall vara Lunds domkyrka eller annan lokal i Lunds stift. Biskopen eller någon biskopen utser skall vara värd. Till värdens uppgift hör, att varje år aktualisera och förklara bakgrunden till dagen med dess tema och ceremoniella utformning.

Till erinran om den försvunna kräklans smaragder skall färgen på de yttre arrangemangen domineras av grönt. Till påminnelse om den försvunna kräklans viktigaste symbolbild, Jesus Kristus framställd som den gode herden, skall Psaltarens tjugotredje psalm läsas eller sjungas. Ett musikaliskt program skall ingå.

En särskild förbön skall formuleras med utgångspunkt i reliefbilderna på staven föreställande Lunds domkyrkas fyra skyddspatroner, Jungfru Maria, S:t Laurentius, S:t Knut och Johannes döparen, med vägledning av följande:
Med Jungfru Maria, Herrens Moder, i åtanke ber vi: Gud, du som lät din Son bli människa, vi tackar dig för nåden att vara människor på jorden med kallelsen att stå i det godas tjänst. Hjälp oss att, liksom Jungfru Maria, vara lyhörda för din vilja och beredda att bejaka vår kallelse.

Med Sankt Laurentius, diakon och martyr, i åtanke ber vi: Gud, som med kärlek ser varje människa, gör oss uppmärksamma på våra medmänniskors situation.   Låt saklig omsorg, humor och värme alltid prägla vårt handlande.

Med Sankt Knut, kung av Danmark och martyr, i åtanke ber vi: Gud, låt en god samhällsordning bevaras och försvaras, där rättvisa råder och respekt för varje individ är grunden. Välsigna vårt statsöverhuvud, regeringen och alla som bär ansvar för allmänt väl.

Med Johannes Döparen, vägröjaren för Guds rike, i åtanke ber vi: Gud, låt genom människors engagemang och glöd din vilja bli förverkligad i världen. Uppfyll oss med uppriktig vilja att ledas av den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det skall ni också göra för dem.

Vägledda av Jesus Kristus, den gode herden, ber vi för alla läkande krafter, som vill bidra till bättre livsvillkor på vår jord. Vi fullbordar våra böner med de ord som han har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.