Foto: Sofia Lindstrand

Skog

Lunds stift förvaltar 9400 hektar produktiv skogsmark i Skåne och Blekinge. Det är ungefär 1,6 procent av all skog inom denna region. Skogsbruket är miljöcertifierat sedan många år tillbaka.

Miljö, hållbarhet och certifiering

Långsiktighet och hållbarhet är viktigt för oss, att ta hänsyn till naturmiljö, kulturmiljö och människor är därför självklart vid skogliga åtgärder.

Skogsbrukets miljöarbete styrs i stor utsträckning av skogsvårdslagen och de regler som ryms inom miljöcertifieringarna PEFC™ och FSC® (FSC-C014110). Lunds stifts skogsbruk är certifierat enligt bägge standarder.

Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkning där skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende kontrollant. Det är också en garanti för virkesköpare att skogsägaren uppfyller de krav som marknaden ställer på sågade trävaror och pappersprodukter. 

Lunds stift har beräknat den skogliga verksamhetens klimatpåverkan sedan 2016. Lunds stifts skog lagrar 6,7 miljoner ton koldioxid. De virkesprodukter som stiftet sålt 2021 har lett till att utsläppen av fossil koldioxid minskat med över 46 000 ton.

Förvaltningen ska vara effektiv och ge bästa möjliga uthålliga totalavkastning samtidigt som den ska utföras på ett hänsynsfullt sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. För att detta ska lyckas krävs ett långsiktigt och hållbart brukande av skogen - ett aktivt skogsbruk med hänsyn till naturen och människan.

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.

Om Lunds stifts skogsinnehav

Avsättningar - den fredade skogen

Det moderna skogsbruket påverkar ekosystemen och därför är det viktigt att inte all skog brukas. Enligt miljöcertifieringen ska minst 5 procent av den produktiva skogsmarken sättas av för att gynna den biologiska mångfalden. I Lunds stift är 12 procent så kallad avsatt skog. Det är mer än dubbelt så mycket som miljöcertifieringen kräver. På så sätt bidrar Lunds stits skogsbruk till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden.  

 I de avsatta områdena finns inga krav på avkastning utan här prioriteras de natur-, kultur- eller landskapsvärden som finns i skogen. Att ett område fredas betyder inte att det lämnas utan skötsel, tvärt om. Det behövs kunskap och anpassad skötsel för att bevara och höja naturvärdena.

Om Lunds stifts avsatta skogar

Skogsförvaltningen i Lunds stift utförs i egen regi med anställd personal. Skogsförvaltningen äger inga maskiner utan avverkning sker med hjälp av anlitade entreprenörer.

Om naturreservat och biotopskydd i Lunds stifts skogar

Lunds stift bedriver ett giftfritt skogsbruk

Mer om miljö- och hållbarhetsarbete

Färre träd angrips av granbarkborre

Sedan 2021 minskar antalet granar som angrips av insekten granbarkborre i Lunds stifts skogar. Orsakerna är medvetna strategier och uthålligt arbete.

Miljö- och klimatpolicy

Stiften skogsbruk ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden.

Solen lyser igenom några träd i skogen.

Miljöcertifikat

Svenska kyrkans skogsbruk är miljöcertifierat. Här kan du läsa mer om och ladda ner stiftens gällande miljöcertifikat.

Gryning med soluppgång bakom skogen. Dimslöjor dansar på sjön.

Miljö och klimat

Prästlönetillgångarnas arbete med miljöfrågor styrs av den miljö- och klimatpolicy som är antagen av Stiftsfullmäktige. Förvaltningens skogsbruk är sedan många år certifierat.

Kontakt och mer information

Avsatt och skyddad skog i Sverige

Karta över frivilligt avsatt och skyddad skog i Sverige. Filtrera på markägare så syns vilken skog Svenska kyrkan avsatt.

Lunds stifts ingång

Avdelning för egendomsförvaltning

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda vid avdelningen för egendomsförvaltning i Lunds stift.

Solen lyser igenom de gröna och gula trädkronorna.

Ställ dina frågor om skogsbruket

Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.