Foto: Johannes Frandsen, IKON

Så styrs Lunds stift

I varje stift finns stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och domkapitel. I Lunds stift finns också en egendomsnämnd som på delegation från stiftsfullmäktige förvaltar prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel.

Människor framför ett gult hus

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har till uppgift att besluta i principiella och övergripande frågor.

En grupp människor framför en tegelbyggnad.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftets förvaltande och verkställande organ. Biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Övriga ledamöter, minst åtta stycken, väljs av stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen i Lund har 13 ordinarie ledamöter.

Domkapitlet i Lunds stift

Domkapitlet är ett tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

halmbalar

Egendomsnämnden

I Lunds stift har stiftsfullmäktige beslutat att delegera förvaltningen av prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel till en egendomsnämnd. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Mer om Svenska kyrkans styrning på de nationella sidorna

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.