Så behandlar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas unika värde och integritet är en del av vår identitet som kyrka. Dataskyddsförordningen ger oss goda riktlinjer för detta arbete.

Vi på Lunds stift är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Inom stiftet har vi en funktion som arbetar med dataskyddsfrågor och ett dataskyddsombud. Hur du ska komma i kontakt med oss beskrivs nedan. Övergripande information om hur trossamfundet Svenska kyrkan arbetar och tänker kring behandling av personuppgifter hittar du här.

Fakta om stiftets ansvar för personuppgiftsbehandling

Lunds stifts ledning består av biskopen, domkapitlet och stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen är ytterst ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom ramen för just stiftets uppdrag och verksamhet. Med Lunds stift avses här stiftsorganisationen och inte stiftets församlingar och pastorat.

Stiftet är bland annat personuppgiftsansvarig för följande kategorier av behandlingar: i olika kontakter och möten, när stiftet främjar samt utövar tillsyn över stiftets församlingar och pastorat och när stiftet förvaltar egendom och stiftelser. Vi behandlar också personuppgifter vid till exempel rekrytering av nya medarbetare till stiftskansliet och vid antagning av präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker.

Behandling av personuppgifter

Ändamålen för våra olika behandlingar av personuppgifter varierar. Det kan handla om övergripande syften med verksamheten, som t.ex. att hantera stiftets tillsyn, men också mer precisa ändamål som t.ex. bokföring eller administration.

När vi behandlar personuppgifter är vi alltid måna om att vi har en laglig grund för behandlingen. De vanligaste grunderna som vi stödjer oss på är avtal (t.ex. anställningsavtal och Svenska kyrkans stadgar, kyrkoordningen), samtycke, berättigat intresse, rättslig förpliktelse och allmänt intresse.

Vi har en övergripande personuppgiftspolicy som har tagits fram i syfte att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Du hittar vår personuppgiftspolicy här.

Informationen på den här sidan kommer att uppdateras löpande med mera specifik information om hur vi behandlar personuppgifter inom de olika verksamhetsområden och processer som förekommer hos oss.

Behandling av personuppgifter i e-post

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom kansliet vid Lunds stift. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är de som du anger i ditt e-postmeddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning. Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa åskådning.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e‑postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämpliga arkivbestämmelser.

Om du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss behandlas även sådana personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Behandlingar av personuppgifter

Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat: 

 • ändamål med behandlingen
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • om personuppgifterna överförs till en extern mottagare
 • hur länge Svenska kyrkan planerar att behandla dina personuppgifter

Rätt till rättelse av personuppgifter 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:

 • dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för
 • du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre. 

Rätt till begränsning av behandlingen 

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:

 • under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet
 • om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas
 • om Svenska kyrkan inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Svenska kyrkans berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.

Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Svenska kyrkan.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Rätt att göra invändningar 

Svenska kyrkan behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direktmarknadsföringssyften.

Rätt att dra tillbaka samtycke 

Om du har samtyckt till att Svenska kyrkan får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig: Lunds stift, org. nr. 252010-0070, Box 32, 221 00 Lund

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via lundsstift.gdpr@svenskakyrkan.se Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan).

Lunds stift har utsett ett dataskyddsombud, stiftsjurist Anders Eriksson. Om du har frågor eller klagomål och vill komma i kontakt med dataskyddsombudet eller lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du göra det genom att ringa 046‑15 55 16 eller via anders.eriksson@svenskakyrkan.se  

Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen församlingen. Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Datainspektionen.