Foto: Jesper Wahlström/IKON

Internationell referensgrupp

Från och med mandatperioden 2022-2025 finns det en internationell referensgrupp kopplad till Lunds stift. Referensgruppens uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till biskopen och församlingarna när det gäller stiftets internationella arbete.

Församlingar, stiftskansli och stiftstyrelse i samverkan

Den internationella referensgruppen består av sju till tio personer som alla har erfarenhet och/eller engagemang från Svenska kyrkans internationella arbete i olika sammanhang. Gruppen består av personer från stiftets församlingar, handläggare i internationella frågor på stiftskansliet och en förtroendevald från stiftstyrelsen. Det är chefen för avdelningen för pastoral utveckling vid stiftskansliet som föreslår personer till gruppen och sen är det stiftstyrelsen som utser gruppen för mandatperioden. 

Gruppen träffas minst fyra gånger per år. 

Gruppen ska främja och utveckla det internationella arbetet i stiftet

Referensgruppens uppdrag är att, i Lunds stift,

  • främja och utveckla det internationella arbetet
  • bidra med kunskap, idéer, förslag och synpunkter kring stiftets internationella arbete
  • stödja, inspirera och stärka församlingarna i deras internationella arbete
  • vara en samordnande resurs för stiftskansliets internationella arbete genom att främja arbetet med internationell mission och diakoni, vänstiften och vänrelationerna i världen samt Svenska kyrkans utbytesprogram
  • hålla sig informerad om det ekumeniska och interreligiösa arbetet
  • söka samverkan med andra organisationer som arbetar med Svenska kyrkans internationella frågor, till exempel Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, Lunds Missionssällskap, Svenska kyrkan i utlandets råd i Lunds stift, Studieförbundet Sensus, Jämshögs Folkhögskola, ACT Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift.

Medlemmar i referensgruppen kan vara delaktiga i konkreta uppdrag såsom inspirationsdagar, vänstiftsbesök, ekumeniska utbyten, konferenser med mera.