Foto: Johan Nilsson/IKON

Kyrkoantikvariska frågor

Svenska kyrkan har unika värden att förvalta. De utgör ett levande kulturarv. Med våra många värdefulla kyrkor, inventarier och kyrkogårdar ansvarar vi för landets största sammanhållna kulturarv.

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönehus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. Bara i Lunds stift finns drygt 500 kyrkobyggnader. Till detta kommer alla våra begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Stiftet hjälper församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt. 

Kyrkorna levande rum

Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål och detaljer av olika slag rymmer berättelser. Samtidigt är rummet inte ett museum utan används än i dag. Här firas gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Detalj i kyrkan i Östra Vemmerlöv. Foto: Maria Lundström

Heikki Ranta är stiftsantikvarie i Lunds stift och hjälper församlingarna i stiftet med kunskap och råd och kyrkobyggnadsfrågor. Stiftsantikvarien ska verka för förändringar i kyrkorummet med bibehållen kulturhistorisk hänsyn. Pia Ukkonen är projektadministratör och ger stöd till församlingarna och informerar om de administrativa rutiner och IT-system för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Kyrkogården öppet historiskt arkiv

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv. Hit har alla tillträde, och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Kyrkogårdarna har blivit en viktig del av vårt definierade kulturarv i ganska sen tid. Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år, både när det gäller kyrkogårdarnas arkitektoniska utformning med kvarter, gångar och trädkransar, och gravanordningarnas utformning med gravstenar, inskriptioner, utsmyckningar och val av växter.

Kyrkogårdarna besöks av allt fler människor, som inte nödvändigtvis har anhöriga begravda där. Det är oftast tyst och fridsamt på en kyrkogård. Kyrkogårdarna är öppna historiska arkiv till vilka alla har tillträde. Här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Ekonomiska ersättningar och bidrag

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för vårdnaden av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, begravningsplatser och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter. Fördelningen av ersättningen förs av stiftsstyrelsen.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB, är stiftets egna pengar som i första hand går till församlingar med svag ekonomi. Bidraget går endast till åtgärder på kyrkor och klockstaplar. Till skillnad från den kyrkoantikvariska ersättningen beviljas kyrkounderhållsbidrag i första hand till löpande underhållsåtgärder såsom målning, putslagning eller större renoveringar.  

Mer på intranätet

För fördjupning, blanketter, nyttiga länkar osv. Till intranätet.

Mer om kyrko-antikvariska frågor