Ett gäng ungdomar står samlade utomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Jämställdhetsarbete

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Det gäller också i kyrkan.

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen ska det finnas jämställdhetsplaner hos alla arbetsgivare och i Svenska kyrkans avtal finns regler om att jämställdhetsplaner ska tas fram eller ses över årligen.  

Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över vilka åtgärder som behöver göras på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka åtgärder man tänker göra för att förbättra jämställdheten. En kartläggning av löner och lönseskillnader ska också finnas. 

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjlighet. Jämställdhet mellan könen är bara ett av de områden lagen inriktar sig på. Diskrimineringsgrunderna är:  

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder
Allas lika värde

Det är endast beträffande diskrimineringsgrunden kön som det finns uttalade krav på jämställdhetsplan, lönekartläggning och handlingsplan. Lagen säger dock att arbetsgivaren ska göra aktiva åtgärder och samverka när det gäller andra diskrimineringsgrunder.    


Sexuella trakasserier och kyrkans ansvar

Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta gäller överallt, även inom kyrkan. Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer; barn, ungdomar, vuxna. 
Läs mer om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp här.

Arbetet med jämställdhetsfrågorna, arbetsmiljö, arbetsgivaransvar och rekrytering fördelas inom stiftskansliets avdelning för församlingsutveckling. Även genusperspektiv och frågor kring mänskliga rättigheter integreras i avdelningens stöd till församlingarna.

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.