Inför antagning till utbildningsinstitut och pastorsadjunktsår

INFÖR ANSÖKAN TILL UTBILDNINGSINSTITUTET
Profilutbildning görs under sista året eller sista terminen av utbildningen på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut som finns i Lund och Uppsala. Anmälan görs på en särskild blankett som hämtas på institutet. Sista dag för anmälan till hösten är den 15 april och för våren den 15 oktober.

Biskops- och domkapitelsintyg
För att bli antagen på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut måste du ansöka om biskops- och domkapitelsintyg. Ansökan sker via en särskild blankett>som du också kan få av rekryteringsansvarig stiftsadjunkt. Blanketten ska vara inlämnad senast den 15 september för dig som vill påbörja dina pastorala studier under våren och senast den 15 mars för dig som vill påbörja dina studier till hösten. För sent inkommen ansökan beaktas inte!

Du som ska påbörja profilår/profiltermin blir kallad till samtal med domkapitelgruppen och biskopen. Efter beslut skickas intygen direkt från stiftskansliet till Utbildningsinstitutet vilket innebär att domkapitlet i Lund lovar att anställa dig som pastorsadjunkt under ett år, förutsatt att du klarar av den pastoralteologiska utbildningen samt prästexamen.

Pastoralteologisk utbildning
Information om utbildningen på Utbildningsinstitutet erhåller du från institutet. Under tiden på institutet kommer du att kallas till informationsdagar på stiftskansliet. Under din tid på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut ska du också ta kontakt med skrädderiet JL Collection och skräddaren Jeanette Stoltz (040-910025) som syr upp den kaftan du får som gåva av stiftet.


PASTORSADJUNKTSÅRET – ETT INTRODUKTIONSÅR
Efter att du börjat på Utbildningsinstitutet har du samtal med rekryteringsansvarig kring missiveringsprocessen, dvs var du ska göra ditt pastorsadjunktsår. Du måste vara beredd att tjänstgöra i hela Lunds stift. Samtalet kommer delvis att ligga till grund för de överväganden som görs angående missiveringen. Det är biskopen som fattar det slutgiltiga beslutet. Efter att beslutet förankrats i missivförsamlingen, får du besked om var du ska tjänstgöra under ditt pastorsadjunktsår.

Prästexamen och prästvigning
Ungefär en månad innan prästvigningen kallas du till biskopen för att få information om ämnet för prästexamen. Prästexamen avläggs sedan inför domkapitel och biskop några dagar innan vigningen. Du kommer att i god tid få reda på tider och datum både för prästexamen och för prästvigning.

Pastorsadjunktsåret
Efter genomgången, godkänd pastoralteologisk utbildning, prästexamen och vigning blir din första tjänst i stiftet en pastorsadjunktstjänst. Under ett år blir du missiverad till någon av stiftets församlingar. Syftet med detta introduktionsår är bl a att du ska få en bra början som präst med fördjupad arbetsledning av en erfaren präst. Introduktionstjänsterna fördelas över hela stiftet.

Samtalsgrupp, konfirmandhandledning och återsamlingsvecka
Under året har du kontinuerlig kontakt med stiftskansliet. Du deltar, förutom i de samtal som du blir kallad till, i en samtalsgrupp vid Lunds stifts själavårdscentrum samt i en handledningsgrupp med konfirmandperspektiv. Du deltar också i en återsamlingsvecka på Utbildningsinstitutet. Träffarna ingår i tjänsten och är obligatoriska.

Att söka tjänst
Efter åtta månader är du behörig att söka lediga prästtjänster, men först efter hela introduktionsåret är du behörig att tillträda. Eftersom pastorsadjunktstjänsten är en tidsbegränsad anställning är din fortsatta anställning som präst i Svenska kyrkan beroende av att du själv söker och erhåller tjänst eller vikariat.

Inför utbildningsinstitut och pastorsadjunktsår