Foto: Kristina Strand Larsson

Fastighetsstöd

Lunds stiftskansli stödjer församlingar och pastorat i arbetet mot en hållbar fastighetsförvaltning där resurshushållning och effektivitet är viktiga faktorer.

Ansvarsfull fastighetsförvaltning

Byggnader är en viktig resurs för den kyrkliga verksamheten. Samtidigt utgör de en stor del av Svenska kyrkans ekonomiska och miljömässiga belastning. För att kyrkan ska kunna bedriva sin verksamhet på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt sätt måste fastighetsförvaltningen bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. 

Lunds stiftskansli stödjer församlingar i arbetet mot en hållbar förvaltning där resurshushållning och effektivitet är viktiga faktorer. Fastigheternas omfattning i ekonomiska termer är cirka 15–35 procent av en församlings verksamhet.

Stiftsingenjörerna hjälper församlingar och pastorat med fastighetsfrågor

I Lunds stift finns det tre stiftsingenjörer som har till uppgift att hjälpa församlingarna och pastorat med olika frågor som rör fastigheter. De kan hjälpa till när det behövs extra kompetens eller rådgivning gällande byggtekniska frågor, klimat och uppvärmning, energianvändning, hjälp med förfrågningsunderlag, granskning av anbud med mera. Stiftsingenjörerna säljer också rena konsulttjänster inom fastighetsområdet. 

Du som arbetar i församling hittar mer information om fastighetsstöd på Svenska kyrkans intranät Kornet. Observera att inloggning krävs.

Mer om fastighetsförvaltning

En liten vit stenängel ligger i gräset.

Försvåra för tjuvar i kyrkor och på kyrkogårdar

Varje år sker ett antal stölder från kyrkogårdar och kyrkor runt om i landet. Allt från fräcka stölder i bemannade kyrkor till nattliga räder på kyrkogårdar rapporteras. Koppar är en av de mest stöldbegärliga metallerna eftersom den betingar ett högt kilopris. Det finns dock en del åtgärder man kan vidta för att försvåra för tjuvarna.

Fastigheter, arrenden och jakträtter

Här hittar du information om fastigheter till salu, lediga arrenden samt jakträtter i Lunds stift.

Lunds stifts ingång

Avdelning för egendomsförvaltning

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda vid avdelningen för egendomsförvaltning i Lunds stift.

Kyrkoantikvariska frågor

Svenska kyrkan har unika värden att förvalta. De utgör ett levande kulturarv. Med våra många värdefulla kyrkor, inventarier och kyrkogårdar ansvarar vi för landets största sammanhållna kulturarv.

Hållbarhetsarbetet i Lunds stift

Hållbarhetsarbetet sker i den lokala församlingen. Alla fyra dimensioner av hållbarhet vägs in: den ekologiska, ekonomiska, sociala och existentiella. En klimat-och miljöstrateg på stiftskansliet finns som stöd och bollplank i arbetet mot målet att vara en klimatneutral kyrka år 2030.