Efter du är antagen som prästkandidat

Detta händer efter att du är antagen.

Efter du är antagen fortsätter du dina studier. Dessutom ska du delta i en del aktiviteter som anordnas av stiftet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut. En gång per termin träffar du rekryteringsadjunkten Kristina Berlin. Tid för dessa samtal bokar du på 046-15 55 49 eller via mailkontakt: kristina.berlin@svenskakyrkan.se.

Extra praktik, enskild praktik och verksamhetsförlagd utbildning
För dig som följer 2007-års studieordning erbjuds en månads extra praktik förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du får på de pastoralteologiska kurserna (se mer under avsnittet Utbildning).

Målsättningen med praktik och verksamhetsförlagd utbildning är att du ska få så stor bredd och erfarenhet av församlingsarbete som möjligt. Praktik och VFU gör du i olika typer av församlingar i olika delar av stiftet med både män och kvinnor som handledare. Eftersom den prästerliga tjänsten i första hand är en församlingsprästtjänst sker praktik/VFU alltid i en församling. Efter varje praktik/VFU gör handledaren en utvärdering som skickas till biskopen. Man måste vara beredd på att bli placerad inom hela stiftet.

Arvode
Vid praktik utgår visst arvode. Mat och logi samt resor till och från praktikförsamlingen får du själv stå för, men praktikförsamlingen försöker ofta hjälpa till att ordna bostadsfrågan. Reseersättning utgår för resor i tjänsten inom pastoratet och betalas av pastoratet. Du som gör VFU ersätts för dina resor samt eventuell logi, men får inget praktikarvode.

Tjänstebiträde
När du är färdig med den obligatoriska praktiken/VFU:n finns det möjlighet att bli förordnad som tjänstebiträde. Som tjänstebiträde behövs du framför allt under sommaren då prästerna har semester. Du fungerar som vikarie och sköter i princip dina uppgifter på egen hand. Det är också ett bra tillfälle till utökad och kanske lite självständigare praktik. Lönen betalas av pastoratet som också skriver ut förordnandet. Venia, tillstånd att predika, krävs för att arbeta som tjänstebiträde.

Venia
Venia utfärdas av biskopen och innefattas automatiskt i de förordnanden du får för din praktik och VFU. Venia ansöker du om hos biskopen och utfärdas för ett år i taget efter att du blivit antagen. Veniablanketten ska skickas tillbaka senast vid varje års utgång. Du kan samtidigt ansöka om förnyad Venia.

Mötesplats stift och studentMålet med den pastorala ramen är att du som blivande präst ska få praktisk handledning i liturgisk sång och röst- och talvård. I Mötesplats stift och student (MSS) får du tillfälle att reflektera kring kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du får en relation till det stift du planerar att tjänstgöra i. MSS görs tillsammans med studenter från de övriga tre profilerna (diakon, musiker och församlingspedagog) och omfattar minst åtta dagar. Genomförd MSS är obligatorisk för tillträde till Svenska kyrkans utbildningsinstitut och består för tillfället av:

  • ”Sommarveckan” - Fem dagar i juni på någon av våra kursgårdar (MSS)
  • Resa till Tyskland i Luthers fotspår

Utbildningssjälavård (persongenomgång)
Som antagen prästkandidat ska du någon gång under din studietid gå i utbildningssjälavård (tidigare kallad persongenomgång). Utbildningssjälavård innebär en samtalsserie om minst tio gånger med möjlighet till reflektion om den egna personligheten och livshistorien. Samtalen genomförs med en terapeutisk skolad person, är kostnadsfri och administreras genom Själavårdscentrum.

Församlingsengagemang och andaktsliv
I Lunds stift förväntas de blivande prästerna ha ett engagemang i någon församling och regelbundet delta i gudstjänst och andakt. Vi uppmanar också till samtal om tro och liv med någon erfaren kristen (mentor).


Konfirmand- och predikoerfarenhet
Under din studietid ska du hjälpa till i och följa minst en konfirmandgrupp fram till konfirmation. Att du följt minst en grupp konfirmander är ett villkor för att du ska få biskops- och domkapitelsintyg för tillträde till Pastoralinstitutet. Du bör också ha predikat vid minst tio tillfällen.

Lunds stiftsgrupp
I stiftsgruppen träffar du andra från ditt stift som tillhör någon av de kyrkliga profilerna. Här råder ett öppet klimat och en möjlighet att diskutera aktuella frågor. Ofta får stiftsgruppen besök av någon gäst. Det förutsätts att du deltar kontinuerligt i stiftsgruppens träffar och aktiviteter under din studietid.