En mässingsklocka hänger i absiden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Domkapitlet

Domkapitlet är ett tillsynsorgan med biskopen som ordförande och domprosten som vice ordförande.

Tillsynen över präster, diakoner och församlingar utövas dels av domkapitlet och dels av biskopen själv. Vad biskopen hanterar på egen hand respektive vad domkapitlet hanterar framgår av kyrkoordningen.

Det konkreta Arbetet

I domkapitlet handlar det konkreta arbetet främst om att utfärda församlingsinstruktionernas formaliadel och att behörighetsförklara präster och diakoner respektive befogenhetspröva arbetsrättsliga åtgärder mot präster och diakoner samt examinera dem inför vigning. Domkapitlet behandlar också anmälningar mot präster och diakoner.

I domkapitlet sitter förutom biskopen och domprosten även en lagfaren domare, en präst eller diakon som är utsedd av stiftets präster och diakoner i tjänst och tre personer valda i förtroendemannaorganisationen. De förtroendevalda har var sin ersättare och domaren har en likaledes lagfaren domare som ersättare. Om en präst är vald av präst- och diakonmötet är en diakon ersättare och om en diakon är ledamot är en präst ersättare. En präst är ersättare som ledamot om biskop eller domprost är frånvarande.

De flesta ärenden förbereds av handläggare på stiftskansliet och enskilda ledamöter kan få i uppdrag att förbereda en del frågor. I Lunds domkapitel brukar präst eller diakon vara med vid förberedande av yttranden över sökande till kyrkoherdetjänster. Då en präst eller diakon blir anmäld till domkapitlet handläggs utredningen av jurister på stiftskansliet tillsammans med domarledamoten eller dess ersättare. Domkapitlet sammanträder en gång i månaden utom på sommaren. Intervjuer till kyrkoherdetjänster och andra specialtjänster som sjukhus- eller fängelsepräst/-diakon sker under en till två dagar per månad.

Anmälningar

För att anmäla en präst eller diakon ska anmälaren skriva ner vad man reagerar emot och vara beredd att svara på frågor om detta. Den anmälde får ta del av anmälan för att kunna ges möjlighet att svara och ge sin syn på vad som hänt. Anonyma anmälningar behandlas inte och inte heller rykten eller lösa påståenden. Om det inte finns något annat än ett påstående om att en präst eller diakon gjort något ställs fråga till vederbörande. Om svaret då blir ett förnekande kommer ärendet att läggas ned med motiveringen att ord står mot ord. För att domkapitlet ska kunna fatta ett beslut om påföljd krävs fakta som kan hanteras i beslutet. En anmälan behöver inte se ut på något särskilt sätt eller göras på en speciell blankett. Det räcker med att anmälan sänds med underskrift till domkapitlet i stiftet.

Under pågående ärende kan varken biskop eller annan i domkapitlet samtala med den anmälde eller med anmälaren utanför ärendets hantering. Vid behov av samtal under processen finns möjlighet att vända sig till Lunds stifts själavårdscentrum eller annan på stiftskansliet beroende på vad samtalet berör.

Kontakt

Agneta Hyllstam

Agneta Hyllstam

Lunds stift

Chef Avdelning – främjande och tillsyn

Eirik Ski

Eirik Ski

Lunds stift

1:e stiftsjurist

Mer om domkapitlet