Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att bli diakon

Välkommen till gemenskapen i Lunds stift. Denna information vänder sig till dig som är intresserad av att bli diakon i Lunds stift.

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Direkt: 046-15 55 50

SMS: 0706-39 89 56

En diakons arbetsuppgifter består bland annat av att:

Söka upp och hjälpa de som är i kroppslig och själslig nöd.        
Stå på de svagas sida.
Vara ett barmhärtighetens tecken i samhälle och kyrka.
För att kunna fullgöra uppdraget som diakon krävs flera års utbildning blandad med praktik samt möjlighet till bearbetning och reflektion.

 

Anmälan

Om du funderar på att bli diakon, ta kontakt med stiftsdiakon Carin Hompe Svedberg för samtal. Först efter samtal kan du få en intresseanmälan som skickas till oss. (Se kontaktuppgifter nedan). Du ska med intresseanmälan bland annat lämna in ett utdrag ur polisregistret i ett obrutet kuvert. Därefter fortsätter processen. 

Utbildning

Läs mer här om fackutbildning och profilutbildningen.

För att bli behörig som sökande till profilutbildningen måste man ha godkänd fackutbildning, vara antagen, ha fullgjort minst två månaders förpraktik i församling samt ha genomfört MSS, Mötesplats Stift och Student (tidigare PKV). Praktikhandledaren ska vara diakon.

Antagningsförfarande

När en månads förpraktik har fullgjorts kan du kallas till antagningskonferens med biskopen, domkapitlets antagningsgrupp, två psykoterapeuter samt biskopens kaplan och rekryteringsgrupp. Efter referenstagning, handledd praktik och antagningskonferens fattas beslut om antagning. I detta beslut är biskopens röst avgörande. Ett positivt antagningsbesked (ja) gäller under förutsättning att inget inträffar under den fortsatta förberedelsen för diakonuppdraget som ändrar underlaget för beslutet. Ett negativt besked (nej) gäller i fem år i Svenska kyrkan nationellt, det vill säga att man inte kan söka som kandidat i något annat stift.  

När du är antagen

Mötesplats Stift och Student
Stiftet anordnar varje år MSS, Mötesplats Stift och Student. Under MSS möter du blivande kolleger bland präster, musiker, diakoner och församlingspedagoger. Målet är att ge blivande kyrkoarbetare tid till reflektion kring kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som de får en relation till Lunds stift.

MSS omfattar åtta till tio dagar och är obligatorisk för tillträde till diakonutbildningen. Kursverksamheten i Lunds stift är upplagd enligt följande:

  • Fyra dagars utbildning på stiftsgården Södra Hoka
  • En fem dagar lång resa till Tyskland i Luthers fotspår.

Persongenomgång

Lunds stift erbjuder alla antagna persongenomgång, som är kostnadsfri och administreras av Lunds stifts själavårdscentrum.

Samtal

Stiftsdiakon Carin Hompe Svedberg vill träffa dig för fortlöpande samtal en gång per termin.

Profilutbildning

För att kunna antas till den karitativa profilutbildningen (diakon-utbildningen) krävs följande:

  • Kandidatexamen alternativt yrkesexamen omfattande minst 180 högskolepoäng inom socialt arbete, psykologi, socialpsykologi, vård och omvårdnad eller hälsovetenskap. För vidare information se Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
  • Att diakonkandidaten har genomgått handledd diakonal förpraktik under minst två månader och har deltagit i MSS samt genomgått persongenomgång.
  • Att biskops- och domkapitelintyg om gjord lämplighets- prövning för antagning till diakon i Svenska kyrkan utfärdats.

Uppföljning

Under det första tjänstgöringsåret efter diakonvigning och anställning ska den nyvigde delta i handledning som stiftet anordnar.  

Adress
Lunds Stift
Box 32
221 00 Lund
Lunds stift

Besöksadress
Krafts torg 12 B
223 50 Lund

Kärlek och respekt