Ett sädesfält med stigar. Längre bort syns två vindkraftverk.
Foto: Nille Leander /Ikon

Projekt Råängen

Projekt Råängen i stadsdelen Brunnshög i Lund är ett projekt där Lunds domkyrka - genom Domkyrkorådet som äger fastigheten Domkyrkan - är med och utvecklar en ny stadsdel. Ekologisk, ekonomisk, social och andlig hållbarhet står i fokus. Projektet är grundat i värderingar förknippade med katedralen. Genom konst, arkitektur och programverksamhet förs samtal om hur vi vill bygga och bo.

Ny stadsdel där kyrkan är med och planerar

Domkyrkorådet beslutade i september år 2012 att delta i byggandet av den nya stadsdelen Brunnshög belägen i Lunds nordöstra utkant. Istället för att sälja mark när området skulle exploateras behöll Domkyrkan mark och vill genom projektet Råängen bidra till framväxten av en ny stadsdel intill de internationella och dynamiska forskningsprojekten Max IV och ESS. Grunden för projektet är värden förknippade med katedralen och viljan att bidra till gestaltningen av staden.

Landskap, Grannskap och Värdskap

Målet är att det som byggs ska vara såväl fysiskt som psykiskt hållbart. Tre ledord finns med i processen; Landskapet, Grannskapet och Värdskapet. Rent praktiskt innebär det att utformningen ska ta tillvara på vyerna, vidderna och de stora vackra åkermarkerna i området. Man ska också se att platsens historia lyfts fram och ta ansvar för att såväl natur, djur och människa kan samspela. Byggprocessen ska nyttja nya tekniker för att främja hållbart byggande och området ska innehålla såväl aktiva som lugna mellanrum runt husen och parken. Förutom detta är målet att vara en mötesplats i gränslandet mellan vetenskap, kultur och andlighet och det görs bland annat i form av en konstpark. Slutligen så ska upplåtelseformerna i husen vara en blandning av hyres-, bostads- och ägarrätter och gärna även byggemenskaper.

Utveckla med kristen värdegrund

Stadsdelen ska vara baserad på kristna värderingar, det vill säga öppenhet. Genom att domkyrkorådet är med som en ledande aktör banar kyrkan väg för de värdegrunder som kyrkan vill förmedla. Människor och natur i samklang.

Nyfikenhet och omsorg i fokus

Det är första gången på mycket lång tid som domkyrkorådet har valt att ta en avgörande roll i uppbyggandet av en ny stadsdel som ska avyttras från Domkyrkans egendomar. Projektet och engagemanget visar på den omsorg och nyfikenhet kyrkan har inför hur kyrkan kan finnas i samhället som en viktig del. Kyrkans värderingar och erfarenheter kommer att spela roll i projektet samtidigt som kyrkan vill öppna sig mot framtiden. Målet med detta projekt som har nytänkt och hållbarhet i fokus  - är att de satta värdegrunderna ska finnas kvar i hundratals år framöver.

Nytt sätt att driva projekt

Detta projekt har inte gått till på gängse sätt. Istället för att börja med ritningar och byggmöten har man engagerat en konstnär som bygger olika konstverk såväl i det nya området på Brunnshög som utanför Domkyrkan. Tanken är att det ska bli ett startskott för en dialog med allmänheten om hur man vill stadsdelen ska se ut. Domkyrkan kommer också bjuda in till pilgrimsvandringar från Domkyrkan till Brunnshög, en vandring på cirka fem kilometer. De som bjuds in är intressenter, byggare, exploatörer och allmänhet där spännande samtal förhoppningsvis uppstår längs vägen. Ett långsiktigt samarbete med stadsplaneringen har inletts med arkitektfirman White.

Specifika frågor och utmaningar för projektgruppen

Det finns en stor projektgrupp där Domkyrkan deltar, som vill undersöka ett antal specifika utmaningar:

  • Hur kan en stadsdel balansera både människors och naturens välbefinnande?
  • Hur kan det offentliga rummet alstra stolthet, tillhörighetskänsla och uppskattning av skönhet?
  • Hur kan omsorg om andra, en av Domkyrkans huvudprinciper, införlivas med Råängen-projektet?
  • Kan en planeringsprocess uttrycka nattvardens radikala idé om ett gemensamt bröd och en mänsklig gemenskap?
  • Kan programläggning av evenemang, föreläsningar och kritiska formgivningsprojekt skapa ett berikande sammanhang där kultur gå omlott med vetenskaplig forskning och lokala intressen med universitetsvärlden?

En del av ett större utvecklingsprogram

Råängen är en del av ett större utvecklingsprogram lett av Lunds kommun i samarbete med Lunds universitet, Region Skåne och Lunds domkyrka. Ett område på 450 hektar förväntas fram till år 2050 kunna erbjuda 6 000 nya bostäder, 600 000 kvm arbetsplatser, en ny park och forskningsanläggningar i världsklass.

Konstprogram

Genom konst vill Domkyrkan och projektgruppen få till en dialog och nyfikenhet med alla medverkande i projektet och med allmänheten.

Den brittiska konstnären Nathan Coley inledde med tillfälliga installationer utanför Domkyrkan och på Brunnshög under år 2017-2018. Därefter har det första permanenta kulturuttrycket byggs; trädgården “Hage”.

“Hage” - den första trädgården på Råängen

Det första som byggdes permanent på Domkyrkans mark i Brunnshög var en trädgård. Det är en trädgård för möte och samtal, ett område öppet för alla. Kanske för en picknick, för vila eller för kontemplation. Trädgården är döpt till “Hagen” och invigdes 11 september 2021. Trädgården är ritade av de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen. 

Trädgården är omgärdad av 220 cm enkla tegelmurar. Teglet är återvunnen från det nyligen rivna Björnekulla syltfabrik. En sida har lämnats öppen men har ett tak över bord och bänkar. Här finns utrymme för måltider och gemenskap. Taket breder ut sig över bordet som en väldig vinge.I vingens skugga erbjuds skydd från vind och väder. En vattenspegel samlar och skapar lugn. Som ett öga speglar den himlen. 

Efterhand när hus etableras kommer trädgården “Hage” att bli ett mellanrum, en lunga och ett område natur i stadsdelen. Närmaste hus kommer att ha en gemensamhetskök som ska vända sig mot denna trädgård och bilda ett öppet och generöst område för alla boende och besökare. 

Inflyttning i de första husen år 2025

De första husen, ritade av arkitekterna Flores & Prats, ska stå färdiga 2025. De spanska arkitekterna har blivit kända för sin öppna och experimentella syn på konsten att bygga. De arbetar ofta med återanvända material för att blåsa nytt liv i gamla byggnader. De skapar berättelser kring de sammanhang de arbetar i och finner glädje i de olika lager av historia som uppstår under ett projekts livstid.

Offentliga evenmang

Hela projektet med Råängen där hållbarhet och nytänk är i fokus omfattar också en bred satsning på offentliga evenemang såsom föreläsningar, pilgrimsvandringar, workshops för skolelever och publika filmer. Alla evenemangen är tänkta att bjuda in till idéutveckling, kritisk analys och möjlighet till påverkan.

Läs mer på denna hemsida om projektet.

Svenska kyrkan en tydlig aktör på Råängen i Lund

När området Råängen på Brunnshög norr om Lund ska exploateras är Svenska kyrkan en aktiv part. Lunds domkyrka äger marken och har bestämt att satsa på en trädgård som första fasta installation på plats. Så småningom kommer här att byggas runt 1 000 bostäder. Varför är Svenska kyrkan närvarande i det här projektet?