Alla gudstjänster är öppna för alla.
Foto: Gunnar Menander

Olika typer av gudstjänster i Domkyrkan

Det firas många olika typer av gudstjänster i Lunds domkyrka: morgon-, middags- och kvällsbön, morgonmässa, veckomässa, högmässa, musikgudstjänst med flera. Oftast tydliggörs vad de olika gudstjänsterna innebär i kalendern men här kan du läsa mer om de vanligast förekommande gudstjänsterna i Lunds domkyrka.

Gudstjänstformer i Domkyrkan

Högmässan – nattvard och söndagens tema i fokus

Traditionsenligt är söndagen är den stora gudstjänstdagen. I kyrkans historia räknas söndagen som den första dagen, skapelsens omvandling av mörkret till ljus men också dagen då Kristus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt vår fortsatta vecka. 

Det kan firas många gudstjänster en söndag i en och samma kyrka, men oftast bara en högmässa. I högmässan firas nattvarden. Ett annat namn för nattvard är evkaristi. Det är grekiska och betyder tacksägelse. I evkaristin bär vi fram våra gåvor och tackar för det Gud ger. I brödet och vinet, gåvor av jordens frukt och människors arbete, tar vi emot Kristi kropp och blod. Tillsammans lyssnar vi till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu och hjälper oss att tolka texterna. I högmässan sjunger vi psalmer och ber för andra – och oss själva. I slutet av högmässan tar vi emot Guds välsignelse.

Morgonmässa

En morgonmässa är en nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och kort förkunnelse. Leds oftast av domkyrkokaplanen, förutom på fredagar då mässan leds av biskopen. I tisdagens morgonmässa bärs Domkyrkans förbönsbok fram och vi ber för alla som skrivit i boken under veckan.

Veckomässa är en kort gudstjänst med nattvard

Veckomässa firas ofta en vardagkväll och är en kort gudstjänst där det firas nattvard. Vi lyssnar till bibelord och dess betydelse för oss i dag och tar emot Gud i bröd och vin.  

I alla veckogudstjänster ber vi för ändamål som människor lämnat i förbönslådan i dopkapellet. Vi ber också för stiftets församlingar och för de stift som ingår i ett nätverk som kallas Borgågemeskapen.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänst innehåller mycket musik och en kortare förkunnelse som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. I musikgudstjänster kan vi lyssna till solister, körer, större körverk eller själva delta i gemensam psalmsång.

Taizemässa

Taizémässan har hämtat sin inspiration från det franska klostret Taizé med enkla sånger, bibelläsning, nattvard och tystnad. På torsdagskvällar under terminen firas denna mässa i kryptan.

Holy communion service 

Gudstjänst med nattvard. Firas på engelska. Mässan leds oftast av studentpräst Jan Kjellström. För mer information, se Facebooksidan Lund Cathedral -Services in English.

PAUS – en ungdomsinriktad gudstjänst

PAUS är en ungdomsinriktad kort enkel gudstjänst som bygger på växelläsning mellan församling och gudstjänstledare. Leds av domkyrkoförsamlingens konfirmandledare. 

Ekumeniska gudstjänster

När olika kristna kyrkor och samfund firar gudstjänst tillsammans kallas det för en ekumenisk gudstjänst. Lunds domkyrka firar ekumenisk vesper (aftonbön) och ekumeniska gudstjänster tillsammans med katolska församlingen S:t Thomas samt har studentgudstjänster med Västerkyrkan.

Läs mer om Lunds domkyrkas ekumeniska samarbete.

Andakten -  en stunds stillhet och eftertanke

Den enklaste formen av gudstjänst är en andakt. Ordet andakt kommer från det tyska ordet andenken, det vill säga att tänka på något. En andakt innehåller bön, bibelläsning, sång och tid för egen reflektion. Du kan fira andakt själv eller tillsammans med andra.

Laudes - morgonbön

Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön laudes med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

Middagsbön

En enkel gudstjänst med eller utan nattvard, med musik och en kort bibelläsning.

Vesper - aftonbön

Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens aftonbönsrytm.

Pilgrimsbön

En kort och enkel gudstjänst som bygger på växelläsning. Leds inte alltid av en präst utan kan ledas av lekmän.

Dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsgudstjänster öppna för alla

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster är gudstjänster med dop, bröllop, begravning eller konfirmation. Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster inom Svenska kyrkan och därmed öppna för alla. Vill du döpa ditt barn eller själva döpas, konfirmeras eller fira vigsel, kontakta någon av församlingens präster.