Foto: Magnus Aronson /Ikon

Matte i katedralen

För att bygga en katedral behöver du kunna matematik. I det här programmet undersöker vi Domkyrkan genom geometri, symmetri och mönster.

Möt geometri i praktiken

Än idag står Lunds domkyrka som ett synligt bevis för att medeltidens stenhuggare var mästare på praktisk geometri. Att gå på upptäcktsfärd efter cirklar och trianglar, att bygga symmetriskt eller att kopiera upprepade mönster, blir ett spännande sätt att möta geometri i praktiken. Matte i katedralen är ett pedagogiskt program som kombinerar historia och geometri till ett lekfullt lärande.

Lektionens längd

Matte i katedralen tar cirka 45 minuter.

Ålder

Programmet passar årskurs F–3, men programmet kan anpassas efter andra åldrar, till exempel gymnasiesärskolan.

Programmets innehåll

  • geometriska former 2D och 3D (beroende på gruppens kunskapsnivå.)
  • lägesord
  • medeltidens byggteknik
  • leta geometriska former i Lunds domkyrka
  • mönster
  • symmetri

Relaterade skolämnen

Matematik, historia.

 

Koppling till läroplanen

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.”

Finns inte att läsa än på skolverkets hemsida. 

 

Välkommen att göra en intresseanmälan till skolvisning. Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.