Rikt dekorerat altarskåp.
Foto: Gunnar Menander

Domkyrkan berättar om kristen tro

Med sin snart 900-åriga historia har Lunds domkyrka mycket att berätta. Till denna plats har människor kommit med sin oro, längtan, sorg och glädje. Lunds domkyrka är en helt vanlig kyrka, men också speciell. Med hjälp av kyrkorummet går vi igenom grunderna i kristen tro. Programmet avslutas med frågestund med en präst.

En lektion om grunderna i kristen tro

Med hjälp av kyrkorummet går vi igenom grunderna i kristen tro. Programmet avslutas med frågestund med en präst.

Lektionens längd

Rundvandringen och den efterföljande frågestunden tar 60 minuter.

Ålder

Passar alla åldrar. Programmet anpassas efter gruppens storlek, kunskapsnivå och ålder.

Programmets innehåll

  • En genomgång av vad en kyrka är och hur den används samt vad skillnaden är mellan en domkyrka och en kyrka.
  • Centrala tankegångar inom kristendom
  • Kristna högtider: jul och påsk
  • Sakrament: dop och nattvard
  • Bön
  • Kristendomens syn på livet efter detta
  • Frågestund med en präst

Relaterade skolämnen

Religionskunskap, historia

Koppling till läroplanen

” Eleverna ska ges förutsättningar att reflektera över förhållanden i samhället samt över religion och livsfrågor.”

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”

”Det är skolans ansvar att varje elev… Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan

· har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet,”

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller

dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.”

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.