Vår teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

Svenska kyrkans teologi är till stor del präglad av den evangelisk-lutherska traditionen. Luther predikade att vi skulle få läsa Bibeln på vårt eget språk och själva tolka och ta ställning till det som står där. Han lärde ut att inom oss människor ryms både det onda och goda. Ändå behöver vi inte göra något för att vara nära Gud, alla har tillgång till förlåtelsen.

Att vår kyrka är evangelisk innebär att vi bygger vår lära på evangeliet, det glada budskapet som sätter Jesus i centrum för vår tro. Det glada budskapet är att det inte går att göra någonting för att få ett nära förhållande till Gud – Gud ger sin kärlek till oss av kärlek, allt är nåd.

kyrkan och samhället

Enligt vår lutherska tradition är kyrkan en viktig del av samhället. Därför måste vi som kyrka ständigt brottas med samhällsfrågor. Detta har konsekvenser för Svenska kyrkans syn på till exempel äktenskapet och hur vi tar ställning i politiska frågor.

Speciellt för Svenska kyrkan, jämfört med många andra evangelisk-lutherska kyrkor, är att vi har församlingar över hela landet med en struktur där människor kan känna igen sig överallt. Det har att göra med att Svenska kyrkan var en statskyrka ända till 2000-talet.

Den demokratiska strukturen innebär att alla kan vara med och rösta och påverka, och att alla i församlingen har tillgång till det teologiska samtalet. Biskopar, präster, teologer och diakoner är där för att förkunna och erbjuda stöd, men de har inte närmare till Gud. På så sätt kan man säga att Svenska kyrkan är en teologiskt progressiv kyrka, med en levande teologi som ständigt utvecklas.

Här kan du läsa mer om kyrkans teologiska grund.